| |     Deutch | English  
Naslovna
Državljanstvo

Pitanja državljanstva regulisana su Zakonom o državljanstvu Republike Srbije i Zakonom o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije.

 

KAKO STIČETE DRŽAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Sticanje državljanstva poreklom

Državljanstvo Republike Srbije poreklom, pod različitim uslovima, stiču deca čija su oba roditelja ili jedan od roditelja državljani Republike Srbije u trenutku rođenja deteta;
Vodite računa da na vreme u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije prijavite dete radi upisa u evidenciju državljana.
Ako su vam roditelji u trenutku rođenja bili državljani Srbije, punoletni ste, niste stariji od 23.godine, a kao dete niste prijavljeni, podnosite zahtev u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Sticanje državljanstva prijemom

a) Ako ste stranac i imate stalno nastanjenje u Republici Srbiji, možete dobiti državljanstvo pod sledećim uslovima:

- da ste navršili 18.godina života i da Vam nije oduzeta poslovna sposobnost;
- da imate otpust iz stranog državljanstva ili da podnesete dokaz da ćete otpust dobiti ako budete primljeni u državljanstvo Republike Srbije;
- da ste do podnošenja zahteva najmanje tri godine neprekidno imali prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
- da podnesete pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.

b) Ako ste stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji možete biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako podnesete pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.

v) Ako ste iseljenik iz Republike Srbije ili njegov potomak možete biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako ste navršili 18 godina života i nije Vam oduzeta poslovna sposobnost i ako podnesete pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom. Za prijem iseljenika u državljanstvo Republike Srbije iseljenika nije potreban otpust iz stranog državljanstva, što znači da može imati dvojno državljanstvo (ne morate živeti u Republici Srbiji i nije Vam potrebno odobrenje o stalnom nastanjenju).

g) Ukoliko ste pripadnik srpskog naroda i nemate prebivalište na teritoriji Republike Srbije, imate pravo da u skladu sa članom 23. Zakona budete primljeni u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva. Potrebno je da ste navršili 18 godina života, da Vam nije oduzeta poslovna sposobnost i podnesete pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.

KAKO PRESTAJE DRŽAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Prestanak državljanstva Republike Srbije otpustom

Državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove:

- da je navršio 18 godina života;
- da nema smetnji u pogledu vojne obaveze;
- da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji;
- da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji;
- da se protiv njega u Republici Srbiji ne vodi krivični postupak za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a ako je u Republici Srbiji osuđen ne kaznu zatvora - da je tu kaznu izdržao;
- da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

Prestanak državljanstva odricanjem

Ako ste punoletni, rođeni ste i živite u inostranstvu, a imate strano državljanstvo, možete se, po određenom postupku, do navršene 25.godine života odreći državljanstva Republike Srbije.

OTPUŠTENI STE IZ DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE, A ŽELITE DA GA PONOVO STEKNETE

Ako ste otpušteni iz državljanstva Republike Srbije i stekli strano državljanstvo ili Vam je na zahtev roditelja prestalo državljanstvo Republike Srbije otpustom ili odricanjem, možete ponovo steći državljanstvo Republike Srbije ako podnesete zahtev za ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije. Potrebno je da ste navršili 18 godina života, nije vam oduzeta poslovna sposobnost i podnesete pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.
Skrećemo pažnju ovim licima da mnoge države u svojim propisima o državljanstvu predviđaju prethodnu saglasnost svog nadležnog organa za ponovno sticanje stranog državljanstva. U suprotnom, predviđa se oduzimanje stečenog državljanstva te zemlje.

NEMATE REGULISAN DRŽAVLjANSKI STATUS

Ako ste stekli državljanstvo Republike Srbije a niste upisani u matičnu knjigu rođenih ili u evidencije državljana Republike Srbije vođenoj po dosadašnjim propisima, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove utvrdiće Vaše državljanstvo na Vaš zahtev, odnosno na zahtev nadležnog organa koji vodi postupak u vezi sa ostvarivanjem vašeg prava ili po službenoj dužnosti. O utvrđivanju državljanstva Republike Srbije ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove donosi rešenje.

GDE PREDAJETE ZAHTEV I KO ODLUČUJE

O zahtevima za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Zakonom.
Zahtevi za sticanje i prestanak državljanstva podnose se organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahteva, a mogu se podneti i preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije koje će ga bez odlaganja proslediti Ministarstvu za unutrašnje poslove.
Zahtev za sticanje i prestanak državljanstva R Srbije podnosi se lično ili preko punomoćnika, za lice lišeno poslovne sposobnosti zahtev podnosi staralac, a za dete do navršene 18.godine života zahtev podnosi roditelj, odnosno daje pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom s tim što je za dete starije od 14.godina potrebna i njegova saglasnost.
Podnosiocu zahteva za sticanje i prestanak državljanstva izdaje se potvrda o podnetom zahtevu.

NAPOMENA:

Detaljnije informacije o uslovima, potrebnim dokumentima koja moraju da se prilože, postupku i troškovima dobićete u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije na čijem području boravite. Skrećemo pažnju da su gornja obaveštenja načelne prirode i da se u svakom konkretnom postupku primenjuje Zakon o državljanstvu u celini, kao i drugi propisi koji se shodno primenjuju.
Detaljnije informacije se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Izbori 2023.
Informacije o pandemiji virusa COVID 19
Odgovori na najčešća pitanja
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja i matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Lista advokata koji govore srpski jezik