| |     Deutch | English  
Naslovna
VAŽNO OBAVEŠTENJE!

 

 

OBAVEŠTENJE NEMAČKIH ORGANA O REGULISANJU BORAVKA STRANIH DRŽAVLJANA ZA VREME TRAJANJA MERA OGRANIČENJA USLED PANDEMIJE BOLESTI COVID 19

02.04.2020.

Zbog trenutnih ograničenja u međunarodnom putovanju i povezanih poteškoća za državljane trećih zemalja da napuste teritoriju Savezne Republike Nemačke odnosno teritoriju država članica Šengena na vreme pre isteka perioda bezviznog režima ili važenja vize ili dozvole boravka, Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova, izgradnje i domovine SR Nemačke sugerisalo je Službama za strance svih saveznih pokrajina da pojednostave postupke regulisanja boravka, na sledeći način:

Opcija 1 (državljani koji moraju imati vizu prilikom prelaska državne granice)

Državljani trećih zemalja kojima nacionalna viza (D- viza) ili neka druga vrsta dozvola boravka ističe treba da podnesu zahtev za produženje dozvole boravka nadležnoj Službi za strance. Već u trenutku podnošenja zahteva prethodni boravak važi dalje sve do trenutka donošenja odluke Službe za strance. Zbog trenutne situacije, zahtev se može podneti putem e-maila. Potrebno je navesti kompletne lične podatke (prezime, devojačko prezime, ime(na), pravopis imena prema nemačkom zakonu, datum rođenja, mesto i opština rođenja, pol, državljanstvo, broj pasoša), vrstu boravka i broj predmeta Službe za strance ukoliko postoji. S obzirom na moguće kontrole, preporučuje se da pored isteklog boravka i putne isrpave/ lične karte, sa sobom nosite i zahtev za produženje boravka u štampanom obliku ili u nekoj drugoj formi.

Produženje šengenskih viza (C- viza) načelno zahteva lično pojavljivanje sa dotične osobe. Kako bi se pojednostavila procedura, vlasnicima šengenskih viza sada se daje mogućnost da Službi za strance pošalju e-mail sa svojim ličnim podacima (prezime, devojačko prezime, ime(na), pravopis imena prema nemačkom zakonu, datum rođenja, mesto i opština rođenja, pol, državljanstvo, broj pasoša) kako bi mogli podneti zahtev za produženje roka za napuštanje zemlje. Službama za strance upućena je molba da odobre velikodušno produženje roka za napuštanje zemlje i da podnosioce zahteva o tome obaveštavaju neformalno pismenim putem. Imajući u vidu moguće kontrole u Nemačkoj ili prilikom napuštanja zemlje, ovo obaveštenje treba nositi uvek sa sobom uz putnu ispravu i vizu.

Kako bi se prevazišle trenutne poteškoće prilikom putovanja u zemlju porekla, Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova, građevinarstva i domovine takođe ispituje mogućnost donošenja zakonskog propisa kojim bi vlasnici šengenskih viza koje uskoro ističu ili su tek istekle na jedan određeni period bili oslobođeni od posedovanja dozvole boravka. Za sada se ne može predvideti hoće li i kada ovaj propis stupiti na snagu. Do tada, preporučuje se postupanje kao što je opisano gore u slučaju da šengenska viza ističe ili ukoliko napuštanje zemlje trenutno nije moguće.

Opcija 2 (državljani kojima tokom prelaska državnih granica nije potrebna viza)

Građani kojima je dozvoljeno da uđu u Šengenski prostor i borave 90 dana u roku od 180 dana bez vize moraju se uvek vratiti u svoju zemlju porekla nakon isteka roka. Ukoliko ovo nije moguće zbog trenutnih okolnosti, te osobe treba da se obrate nadležnoj Službi za strance u mestu gde borave pre isteka 90 dana da daju svoje lične podatke (prezime, devojačko prezime, ime(na), pravopis imena prema nemačkom zakonu, datum rođenja, mesto i opština rođenja, pol, državljanstvo, broj pasoša), ako je data mogućnost i putem e-maila i da zatraže da se njihov boravak legalizuje. Ovim zahtevom pokreće se fiktivni efekat, što ima za posledicu da se do donošenja odluke od strane Službe za strance, boravak smatra dozvoljenim. Imajući u vidu moguće kontrole u Nemačkoj ili prilikom napuštanja zemlje, ovo obaveštenje treba nositi uvek sa sobom uz putnu ispravu i vizu.

Ovo se takođe odnosi na državljane trećih zemalja iz država navedenih u članu 41 stav 1 Uredbe o boravku stranaca na teritoriji SR Nemačke, koji su ušli u zemlju bez vize u skladu sa ovom uredbom. Ukoliko dotično lice već ima odobrenje Savezne agencije za zapošljavanje i ukoliko je zatražilo dozvolu boravka, može stupiti u radni odnos unutar profesije koja je određena u odobrenju Savezne agencije za zapošljavanje. Ovo se ne odnosi na državljane trećih zemalja iz država navedenih u članu 41 stav 1 Uredbe o boravku stranaca na teritoriji SR Nemačke, koja su ušla bez vize u zemlju, ali još uvek nemaju odobrenje od strane Savezne agencije za zapošljavanje. Ova lica treba da se obrate Saveznoj službi za strance.

U pitanju je vanredna preporuka zbog situacije izazvane pandemijom bolesti COVID 19.

Potrebno je redovno proveravati internet stranicu nadležne Službe za strance.

 

Donatorski račun za pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19

02.04.2020.

Globalna pretnja izazvana pandemijom virusa COVID-19 pokazala je neophodnost solidarnosti i zajedničke borbe u cilju sprečavanja i kontrole daljeg širenja virusa.

Imajući u vidu navedeno, obaveštavamo sve zainteresovane fondacije, pravna i fizička lica da, ukoliko žele, mogu izvršiti transfer finansijskih sredstava preko centralnog namenskog računa za prikupljanje donacija u cilju suzbijanja posledica epidemije u Republici Srbiji.

Donacije se mogu izvršiti u evrima, dolarima i švajcarskim francima.

Svrha donacija je pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Račun u valuti EUR:

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE 93500502010200721925

SWIFT/BIC: HELADEF1822

Račun u valuti USD:

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE 44500502010254022561

SWIFT/BIC: HELADEF1822

Račun u valuti CHF:

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE 92500502010254022570

SWIFT/BIC: HELADEF1822

 

Unapred se zahvaljujemo svim dobročiniteljima koji i u ovim teškim vremenima pokazuju saosećanje i solidarnost sa svojim sunarodnicima.

 

INFORMACIJA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE KOJI TRENUTNO BORAVE U NEMAČKOJ KAO STUDENTI, NA LEČENjU, POSLOVNO ILI KAO TURISTI

24.3.2020.

U cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti izazvane virusom COVID 19 Srbija je zatvorila granice, a vazdušni saobraćaj između Nemačke i Srbije je obustavljen.      

 

Ukoliko neodložno morate da se vratite u Srbiju iz zdravstvenih ili drugih hitnih razloga, molimo da na mejl Generalni konzulata info@gkrshamburg.de dostavite svoje podatke, kako bismo Vas evidentirali i bili u mogućnosti da Vas kontaktiramo, ukoliko se bude organizovala evakuacija u R. Srbiju. Potrebno je dostaviti: ime, prezime, JMBG, broj pasoša, kontakt telefon, razlog boravka u Nemačkoj, datum dolaska u Nemačku i adresu u Srbiji i Nemačkoj, kao i kopiju pasoša..      

 

Napominjemo da se državljanima Republike Srbije koji dolaze iz Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke obavezno određuje mera karantina u trajanju od 28 dana u ustanovi zatvorenog tipa. Dakle, obavezna je mera karantina, a ne izolacije u kućnim uslovima.

 

Takođe, državljanima Republike Srbije koji u zemlju dolaze iz drugih država koje nisu na gorenavedenom spisku određuje se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor u trajanju od 28 dana (izolacija u kućnim uslovima).


 

ODLUKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE O VAŽENjU LIČNIH DOKUMENATA

20.3.2020.

Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije 16. marta 2020. godine donela Odluku o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

1. Sva lična dokumenta državljana Republike Srbije (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola i oružni list) kojima je istekao ili istekne rok važenja smatraće se važećim za vreme dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja.

2. Ministarstvo unutrašnjih poslova izdavaće saobraćajne dozvole isključivo za podnete zahteve kod prvog upisa vozila u jedinstveni registar i promene vlasnika vozila.

3. Registracione nalepnice za vozila upisana u jedinstveni registar izdavaće se isključivo na tehničkom pregledu vozila

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE!

15.3.2020.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 15.03.2020.g. donela odluku da se, radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, stranim državljanima privremeno zabrani ulazak u R. Srbiju.

Državljani R. Srbije i strani državljani koji imaju odobren boravak ili stalno nastanjenje u R. Srbiji koji dolaze iz Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke, upućuju se u izolaciju u trajanju od 28 dana.

Državljanima R. Srbije i akreditovanim članovima osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članovima njihovih porodica, a koji dolaze iz drugih država, određuje se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novi Corona virusom SARS-Co-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima).

Dvojnim državljanima se skreće posebna pažnja da u R. Srbiju mogu da uđu samo ukoliko prezentuju pasoš R. Srbije,
a ne zemlje koja se nalazi na listi zemalja za koje važi zabrana (Nemačka, Austrija, Švajcarska).
Ove mere se neće primenjivati na:

1) posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju R. Srbije;

2) posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji R. Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju R. Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju R. Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;

3) vozopratno osoblje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stanica utvrđenih međudržavnim sporazumima;

4) posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište R.Srbija ili su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma R.Srbije;

5) lica koja su dobila saglasnost za ulazak u R. Srbiju od Radnog tela Vlade koje čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

6) humanitarne konvoje pod obaveznom pratnjom ugovorenom diplomatskim putem;

7) akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;

8) strane državljane koji imaju odobren boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji."

Odluka je stupila na snagu 15.03.2020. godine i ostaje na snazi do daljeg.

Spisak privremeno zatvorenih graničnih prelaza možete pronaći OVDE.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE!

13.03.2020.

U cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti izazvane virusom COVID-19, Generalni konzulat će od 13.03.2020.g. do daljnjeg primati samo hitne i neodložne zahteve (izdavanje pasoša ili putnog lista radi putovanja iz hitnih medicinskih razloga, zbog smrtnog slučaja ili iz nekog drugog opravdanog i hitnog razloga).

Mole se građani da ne dolaze u konzulat, već da nas u hitnim slučajevima prethodno kontaktiraju preko mejla info@gkrshamburg.de ili na broj telefona 0176 710 93 920.

Ova mera biće na snazi sve dok traje akutna opasnost od zaraze, a o njenom stavljanju van snage građani ce biti obavešteni putem internet stranice konzulata.

O merama koje je Republika Srbija preduzela sa ciljem sprečavanja širenja zaraze izazvane virusom COVID-19, možete se informisati na sajtu Vlade Republike Srbije: https://www.srbija.gov.rs/ i Ministarstva zdravlja Republike Srbije: https://covid19.rs/

Spisak privremeno zatvorenih graničnih prelaza (MUP RS)

Informacija o postupku na graničnim prelazima pri ulasku putnika u Republiku Srbiju:

https://covid19.rs/algoritam1/

https://covid19.rs/algoritam2/

O merama koje  SR Nemačka preduzima sa ciljem sprečavanja širenja zaraze izazvane virusom COVID-19, kao i o aktuelnim informacijama možete se informisati na  sajtovima nadležnih nemačkih organa:
Bundesgesundheitsministerium

Coronavirus in Hamburg

Robert Koch-InstitPARLAMENTARNI IZBORI 26.04.2020.

Uputstvo za glasanje u inostranstvu

KO MOŽE DA GLASA U INOSTRANSTVU

• Biračko pravo imaju punoletni državljani Republike Srbije koji žive u inostranstvu i imaju prebivalište u Republici Srbiji.
• Pravo da glasaju u inostranstvu imaju i državljani Republike Srbije koji na dan glasanja turistički ili poslovno borave u inostranstvu, ako su prethodno blagovremeno podneli zahtev za glasanje u inostranstvu.

KAKO MOŽETE GLASATI U INOSTRANSTVU

• Državljanin Republike Srbije može glasati u inostranstvu samo ako je  upisan u Jedinstveni birački spisak Republike Srbije.
• Molimo da pre prijave obavezno proverite da li ste upisani u Jedinstveni birački spisak. To možete učiniti na osnovu jedinstvenog matičnog broja (JMBG) preko sajta Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu: https://upit.birackispisak.gov.rs
• Provera se može obaviti i u prostorijama Generalnog konzulata prilikom podnošenja zahteva za glasanje.
• Ukoliko niste upisani u birački spisak, Zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak u Republici Srbiji možete pronaći ovde
• Pored zahteva, potrebno je priložiti i kopiju važećeg pasoša ili lične karte Republike Srbije.
• Ukoliko ste već upisani u Jedinstveni birački spisak, Zahtev za upis u birački spisak podataka da će birač glasati u inostranstvu možete pronaći ovde
• Pored zahteva, potrebno je priložiti i kopiju važećeg pasoša ili lične karte Republike Srbije.
• Zahtev mora biti popunjen čitko. Podaci moraju biti ispravni.

DO KADA SE MOŽETE PRIJAVITI ZA GLASANJE

• Zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak i zahtev za glasanje u inostranstvu može se podneti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva R. Srbije najkasnije do 4. aprila 2020. godine

KAKO MOŽETE PODNETI ZAHTEV

• putem mejla: izbori@gkrshamburg.de
• putem pošte na adresu: Generalkonsulat der R. Serbien, Harvestehuder Weg 101, 20149 Hamburg
• putem faksa br.  + 49 40 410 4747
Molimo da redovno pratite sva obaveštenja Generalnog konzulata i Vlade R. Srbije.

OBAVEŠTAVANJE BIRAČA

Biraču koji ispunjava uslove za glasanje se dostavlja obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora, sa brojem i adresom biračkog mesta na kome glasa.


 Obaveštenje za birače sa boravištem u inostranstvu o ostvarivanju biračkog prava na izborima za narodne poslnike Narodne skupštine

04.03.2020.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i tačke 8. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 15/12 i 88/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

OBAVEŠTAVA

BIRAČE KOJI IMAJU BORAVIŠTE U INOSTRANSTVU O OSTVARIVANJU BIRAČKOG PRAVA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (4. april 2020. godine), mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine glasati u inostranstvu.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima i potpis podnosioca zahteva.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu na propisani način dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.

Nadležna opštinska, odnosno gradska uprava rešenje o upisivanju podatka da će birač na izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i biračko mesto na kome će glasati na isti način i po istom postupku dostavlja diplomatsko-konzularnmo predstavništvu koje je prosledilo zahtev, radi obaveštavanja birača.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak. Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije koje oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.

Takođe, obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – https://upit.birackispisak.gov.rs/.


 PROSLAVA SVETOG SAVE – BREMEN

26.01.2020.

  

Đaci srpske dopunske škole „Sveti Sava“ iz Bremena, povodom obeležavanja školske slave, održali su  26. januara, svečanu akademiju u prostorijama hrama Svetog Georgija u Bremenu. Pred velikim brojem roditelja i drugih gostiju, đaci su izveli program koji su pripremili sa svojom nastavnicom Milicom Stanković.  Nakon održanog programa đacima su podeljeni prigodni pokloni. Prisutne je pozdravila i đacima čestitala slavu konzul Lidija Ivanović.PROSLAVA SVETOG SAVE – HAMBURG

25.01.2020.

     

Povodom obeležavanja školske slave Svetog Save daci srpske dopunske škole „Jovan Jovanovic Zmaj“ u Hamburgu održali su, 25. jaunara, Svecanu akademiju u hramu Svetog Arhangela Mihajla. Priredbi koju je pripremila nastavnica Tatjana Filipovic, pored velikog broja dece, roditelja i drugih gostiju prisustvovali su predstavnici Generalnog konzulata, Školskog odbora, Crkvene opštine, potpukovnik Miloje Zdravkovic, polaznik Generalštabne vojne akademije u Hamburgu i Milica Stankovic, nastavnica srpske dopunske škole u Bremenu. Prisutne je ispred Generalnog konzulata pozdravila i dacima cestitala slavu konzul Lidija Ivanovic.
Nakon akademije dacima su podeljeni prigodni pokloni  i druženje se nastavilo u prostorijama crkvenog doma.

 Novogodišnji prijem za konzularni kor u Hamburgu

20. januar 2020.

Predstavnici konzularnog kora i medjunarodnih organizacija sa sedištem u Hamburgu, kao i konzuli čije konzularno područje obuhvata Hamburg na novogodišnjem prijemu kod dr Petera Čenčera (Peter Tschentsche), predsednika Senata i Prvog gradonačelnika Slobodnog i Hanzeatskog grada Hamburga.

 Novogodišnji prijem u Bremenu

15. januar 2020.


Generalni konzul Nataša Rašević zajedno sa predstavnicima konzularnog kora u Hamburgu na novogodišnjem prijemu kod dr Adreasa Bovenšulte (Andreas Bovemschulte), predsednikom Senata i gradonačelnikom Slobodnog i Hanzeatskog grada Bremena.Konkursi za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu

Odlukama br. 20/30-2020/01 i br. 21/30-2020/01 od 16. januara 2020. godine, MSP - USDSR je raspisalo konkurse za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu i matične države i dijaspore. Konkursi su otvoreni od 20. januara do 10. februara o.g. Sve informacije o konkursima i proceduri prijaljivanja mogu se pronaći na linku https://www.dijaspora.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-za-dijasporu-2/Finansijski vodič za povratnike

Narodna banka Srbije je, izradila Finansijski vodič za povratnike, kojim nastoji da unapredi informisanost naših građana koji žele da se vrate u R. Srbiju.

Finansijskom vodiču se može pristupiti putem sajta Narodne banke Srbije putem sledećeg linka:
- vodič na povranike - na srpskom jeziku
- vodič na povranike - na engleskom jezikuKoncert SKUD „MLADOST“

07.12.2019.

     

Srpsko kulturno umetničko društvo „Mladost“ iz Hamburga održalo je 7. decembra, tradicionalni godišnji koncert. Sa gostima iz Berlina, SDG „Mladost“ priredili su celovečernjm program pred velikim brojem posetilaca. Manifestaciji je prisustvovala konzul Lidija Ivanović i predstavnici Generalnog konzulata.

 Godišnja skupština Hamburškog ženskog konzularnog kluba

27. novembar 2019.

                   

Generalni konzul Nataša Rašević je učestvovala u radu godišnje skupštine Hamburg Consular Women’s Club na kojoj je podnet izveštaj o aktivnostima kluba u 2019. godini, izabrano novo rukovodstvo i izneti planovi za narednu godinu.

 Književno veče na Univerzitetu u Hamburgu

11.11.2019.

Na Univerzitetu u Hamburgu, u organizaciji katedre za slavistiku održano je 11.11.2019. godine književno veče na kome je predstavljena knjiga o Ivi Andriću »IM BRAND DER WELTEN«, čiji je autor Michael Martens. Nakon predstavljanja knjige i čitanja delova teksta od strane samog autora, diskusiju o knjizi, pred zanačajnim brojem posetilaca i studenata slavistike, vodio je profestor Robert Hodel, šef katedre za slavistiku. Ispred Generalnog kontzulata prisustvovala je konzul, Lidija Ivanović.

 HAMBURG - GLOBAL CLINICAL CARE COORDINATION FORUM

12.11.2019

GCCCF – Global Clinical+Care Coordination Forum na čijem je čelu Ljubisav Matejević, organizacija koja se bavi holističkim pristupom neophodnih transformacija u pružanju zdravstvene zaštite organizovala je u novembru mesecu, u Hamburgu medjunarodnu konferenciju.

Konferencija je okupila stotinak predstavnika iz Nemačke, Švajcarske, Austrije, SAD, Katara, UAE, Velike Britanije, Danske, Poljske, Slovačke, Rumunije, Hrvatske, Italije, Grčke, Litvanije, Rusije i Srbije, različitih instituta, organizacija i firmi koje se bave pružanjem usluga u oblasti unapredjenja i organizacije zdravstvene zaštite, kao i lekara. Iz Republike Srbije prisustvovali sa KCS iz Beograd: dr. Milica Vukićević, koja održala zapaženo predavanje o upotrebi aplikacije PREVENTICUS u prevenciji srčanog udara, dr. Radmila Karan, Vladimir Milićević; sa Kliničkog centra iz Kragujevca: Miloš Mitrašević; sa Stomatološke klinike u Nišu: prof Dragan Petrović i dr. Ivica Vučković, kao Miodrag Todorović, predstavnik PANAFRICARE ali I počasni konzul R. Srbije na Sejšelima. Skupu je i prisustvovala konzul Lidija Ivanović.Obeležavanje dana primirja u Prvom svetskom ratu

11.11.2019.

  

Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, konzul Lidija Ivanovic je položila lovorov venac na centralnom vojnom groblju u Alftenu, koje se nalazi na podrucju nekadašnjeg vojnog logora Zoltau u Donjoj Saksoniji. U ovom najvecem vojnom logoru u Nemackoj u Prvom svetskom ratu, otvorenom 1915. godine, je bilo internirano oko 60.000 vojnih zarobljenika, i to uglavnom Francuza, Srba, Belgijanaca i Rusa. Na ovom vojnom groblju sahranjeno je 859 vojnih zarobljenika i to: 780 Rusa, 70 Srba, 5 Rumuna i 4 Portugalca.


 Monodrama “Milunka Savić”

07.11.2019.

  

U organizaciji Srpske pravoslavne crkve u Hamburgu je 7. novembra gostovala glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta,  Vesna Stankovic sa svojom monodramom „Milunka Savic“, kojom je duboko dirnula publiku životnom pricom žene ratnika, pricom o životu i smrti, ratu, Srbiji i njenoj istoriji. Predstavi su pored brojne dijaspore, prisustvovali i predstavnici Generalnog konzulata.


 Koncert Lene Kovačević i gudačkog orkestra Josef & Friends u Braunšvajgu

19. oktobar 2019.

Po drugi put ove godine je naša džez i bluz pevačica Lena Kovačević, zajedno sa gudačkim orkestrom Jozef &Friends iz Braunšvajga održala koncert 19. oktobra u Braunšvajgu. Brojna publika je uzivala u raznovrsnom repertoaru poznate pevačice, koja je pored svojih pesama, izvodila džez i bluz numere, kao i italijanske kancone i francuske šansone. Orkestar Josef & Friends je osnovao Jožef Žiga, prva violina orkestra Drzavnog teatra Braunšvajg, zajedno sa svojim kolegama muzičarima. Uspešna saradnja Lene Kovačević I orkestra Jozef & Friends će biti nastavljena i najavljeni su novi koncerti u Braunšvajgu. Koncertu je prisustvovala generalni konzul Nataša Rašević.


 Bucerius Law School

3. septembar 2019.

     Na privatnom pravnom fakultetu „Bucerius Law School“ u Hamburgu je 3, septembra o. g. održana svečana ceremonija dodele diploma polaznicima master studija za pravo i biznis. Polaznici ovog jednogodišnjeg master programa su iz 15 zemalja među kojima je bio i Aleksandar Đorđević iz Srbije.

Istovremeno sa dodelom diploma generaciji 2018/2019, predstavljeni su polaznici za narednu školsku godinu koji su iz 28 različitih zemalja, među kojima je i jedan student iz Srbije.


Ceremoniji dodele diploma prisustvovala je konzul Lidija Ivanović.

 

 


 REPUBLIKA SRBIJA - KANDIDAT ZA IZVRŠNI ODBOR UNESKA 2019-2023

31. jul 2019.

ZA VIŠE INFORMACIJA POGLEDAJTE - BROŠURU


 Dodela diploma na Generalštabnoj vojnoj akademiji u Hamburgu

02. juli 2019.

 

Generalni konzul Nataša Rašević je 28. juna o.g. prisustvovala svečanoj dodeli diploma polaznicima Generalštabne vojne akademije u Hamburgu (Führungsakademie der Bundeswehr), oficirima iz 37 zemalja. Iz Srbije je ove godine dvogodišnje školovanje uspešno okončao potpukovnik Velimir Mandić, a ispred Vojske Srbije, svečanosti je prisustvovao Toni Simić, zamenik vojnog atašea u Ambasadi RS u Berlinu.  


 Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata za jačanje veza matične države i dijaspore

27. jun 2019.

Obaveštavamo sve zainteresovane da su 19. juna 2019. donete odluke o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu.

Odluke se mogu preuzeti na sledećim linkovima:

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA-DIJASPORA-2019.pdf

http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA-REGION-2019-1.pdf


 Prijavljivanje za dopunsku nastavu na srpskom jeziku

26. jun 2019.

   Generalni konzulat poziva roditelje da prijave decu za pohađanje dopunske nastave koja se sprovodi po posebnom programu obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu na srpskom jeziku za učenike koji privremeno ili trajno žive u inostranstvu u organizaciji i po programima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije, u školskoj 2019/2020 godini.

Do dolaska novog nastavnika iz R. Srbije, molimo da popunjene i potpisane prijave dostavite na adresu (poštansku ili e-mail) ovog Generalnog konzulata.

 

Podsećamo roditelje dece koja već pohadjaju nastavu da se prijave podnose za svaku školsku godinu.

 Prijava


 Srbija u Dugoj noći konzulata

29. maj 2019. 

 

Generalni konzulat u Hamburgu učestvovao je u Dugoj noći konzulata 23. maja u okviru „Nedelje Evrope" pod pokroviteljstvom Senata Hamburga. 

Posetioci Generalnog konzulata mogli su tokom ove noći da vide kratke filmove o turističkoj ponudi Srbije i da probaju srpske specijalitete. Srpski studenti sa Akademije za muziku i pozorište u Hamburgu održali su koncert klasične muzike, a folklorno društvo „Mladost" izvelo je tradicionalne srpske igre.

Pored brojnih građana, Konzulat je posetila Dorotea Štapelfed, senatorka za razvoj grada i stanovanje, Murat Gozaj, poslanik stranke Zeleni u hamburškom parlamentu i Ian Karan, bivši ministar privrede.


 DUGA NOĆ KONZULATA

16. maj 2019.

Generalni konzulat Republike Srbije u Hamburgu će 23. maja 2018. godine po sedmi  put uzeti učešće u manifestaciji pod nazivom »Duga noć konzulata«, koju organizuje Senat Slobodnog i Hanzeatskog Grada Hamburga, a vezana je za obeležavanje Dana Evrope u Hamburgu. Pored Generalnog konzulata Republike Srbije u Dugoj noći konzulata  od 18,00 do 22,00 časa za posetioce su simbolično "otvorili svoja vrata" još 29 generalnih konzulata, konzulata i kulturno-informativnih institucija sa sedištem u Hamburgu.

Najsrdačnije pozivamo sve zainteresovane da nas posete tokom Duge noći konzulata. Pružićemo korisne informacije i odgovoriti na sva pitanja vezana za rad Generalnog konzulata, delićemo turističko-informativni materijal o Republici Srbiji, uživati u folklornim igrama iz Srbije, poslužićemo srpske specijalitete a, najviše od svega želimo da u prijatnom društvu sa posetiocima provedemo jedno lepo veče.

DOBRO NAM DOŠLI   


 Dečije pozorište - 2019

08. maj 2019.

   

U organizaciji Saveta roditelja Srpske dopunske škole “Jovan Jovanović Zmaj”, a pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve, u Hamburgu je 4. maja gostovalo dečije pozorište “Jazavac” iz Banja Luke.

Pozorišne predstave “Gnezdo ljubavi” za mlađi uzrast i “Trg ratnika” za stariji uzrast, okupile su veliki broj dece ali i njihovih roditelja, koji su, uživali u ovom nesvakidašnjem kulturnom događaju i u medjusobnom druženju. Pozorišnim predstavama prisustvovali i đaci Srpske dopunske škole iz Bremena sa svojom nastavnicom Milicom Stanković.

Manifestaciji je, ispred Generalnog konzulata, prisustvovala konzul, Lidija Ivanović.


 Obeležavanje 74. godišnjice od osloođenja logora ratnih zarobljenika Sandbostel

30. april 2019.

 

U ponedeljak 29. aprila 2019. godine obeležena je 74. godišnjica od oslobođenja logora ratnih zarobljenika Sandbostel u Donjoj Saksoniji, a konzul Lidija Ivanović je tim povodom položila venac na spomenik žrtvama.

Sandbostel je bio jedan od najvećih logora za ratne zarobljenike u severnoj Nemačkoj u kom je u periodu od 1939. godine do 1945. godine bilo preko 313.000 ratnih zarobljenika, interniraca, a pred kraj i oko 9.500 zatvorenika iz koncetracionih logora pripadnika oko 50 nacionalnosti (Poljaci, Francuzi, Rusi, Srbi, Crnogorci, Englezi, Italijani i dr.). U ovom logoru je bilo registrovano više od 23.000 ratnih vojnih zarobljenika iz Jugoslavije, a činili su ih najvećim delom Srbi i Crnogorci. Na groblju je sahranjeno oko 100 srpskih vojnih zarobljenika.

Vence su položili, pored predstavnika lokalnih vlasti i udruženja koja neguju sećanja na stradale, predstavnici diplomatsko konzularnih predstavništava Ruske Federacije, Italije, Poljske, Francuske i Srbije. Pomenu su prisustvovali između ostalih i predstavnici više verskih zajednica i članovi porodica preživelih logoraša.


 Konkurs za izbor nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu

09. april 2019.

Obaveštavamo da je na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objavljen Konkurs za izbor nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu i biće otvoren do 25. aprila 2019.godine. Više o konkursu možete pogledati na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/.

Tekst konkursa možete preuzeti ovde.

 


 UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE GRUZIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA

04. april 2019.

     Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 08. marta 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Gruzije, nosioce običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do trideset (30) dana od datuma ulaska, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „ Službenom glasniku Republike Srbije ", br.18/2018 od 09. marta 2018. godine i stupila je na snagu 09. marta 2018. godine.

 


 Ministar zdravlja R. Srbije u poseti Univerzitetskoj klinici Šlezvig Holštajn u Libeku

20. mart 2019.

     Ministar zdravlja ass dr Zlatibor Lončar bio je gost rukovodstva Univerzitetske klinike Šlezvig – Holštajn iz Libeka, najveće zdravstvene ustanove nemačke pokrajine Šlezvig – Holštajn i druge po veličini u Nemačkoj. Ovom prilikom ministar Lončar je imao priliku da se upozna sa organizacijom rada ove eminentne medicinske institucije i prodiskutuje o mogućim oblicima saradnje sa zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

 

 


 Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu

15. mart 2019.

  Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisala je Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, koji će trajati od 13. marta do 01. aprila 2019. godine. Sve informacije o konkursima i proceduri priajvljivanja mogu se pronaći na linku: http://www.dijaspora.gov.rs/lat/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-za-dijasporu/ 


 Izložba Etnografskog muzeja iz Beograda

februar 2019.

 

      

Na poziv Srpske dopunske škole “Jovan Jovanović Zmaj” iz Hamburga, pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata RS u Hamburgu i srpske crkvene opštine u Hamburgu, u prostorijama Hrama svetog Argangela Mihajla u Hamburgu održana je izložba Etnografskog muzeja iz Beograda “Narodna kultura Srba u 19. i 20. Veku” kao i radionice za decu i mlade “Dete i tradicija”.

Panoi sa fotografijama eksponata Etnografskog muzeja dočarali su svakodnevni život srpskog naroda u 19. i 20. veku, a na radionicama “Dete i tradicija” deci je bilo prikazano kako su izgledale i kako su bile uredjene kuće na selu i kuce u gradu tokom 19. veka, kako su se ljudi oblačili, od kojih se materijala pravila odeća i kako se ukrašavala.

Izložba je otvorena 08. Februara obraćanjem konzula Lidija Ivanovič, nastavnice Dragane Rašuo, predsednika Saveta roditelja i direktorke Etnografskog muzeja, Tijane Čolak-Antić Popović, uz program koji su izveli učenici dopunske škole na srpskom jeziku i folklorno društvo „Mladost“ iz Hamburga. Pored učenika dopunske škole i njihovih roditelja, koji su bili najbrojniji posetioci i kojima je ova izložba prvenstveno namenjena, takođe su prisustvovali i drugi predstavnici srpske dijaspore, crkvene opštine, kao i kolektiv Generalnog konzulata u Hamburgu. Radionicama su prisustvovali i đaci Srpske dopunske škole iz Bremena sa svojom nastavnicom Milicom Stanković.


 PROSLAVA SVETOG SAVE – BREMEN

27. januar 2019.

     

Đaci srpske dopunske škole „Sveti Sava“ iz Bremena, povodom obeležavanja školske slave, održali su  27. januara, svečanu akademiju u prostorijama hrama Svetog Georgija u Bremenu. Pred velikim brojem roditelja i drugih gostiju, đaci su izveli program koji su pripremili sa svojom nastavnicom Milicom Stanković.  Nakon održanog programa izabrani su najuspešniji crteži i đacima su podeljeni prigodni pokloni. Prisutne je pozdravila i đacima čestitala slavu konzul Lidija Ivanović. 


 PROSLAVA SVETOG SAVE – HAMBURG

26. januar 2019.

      

Povodom obeležavanja školske slave Svetog Save đaci srpske dopunske škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Hamburgu održali su, 26. jaunara, Svečanu priredbu u hramu Svetog Arhangela Mihajla. Priredbi koju je pripremila i vodila nastavnica Dragana Rašuo, pored velikog broja dece, roditelja i drugih gostiju prisustvovali su predstavnici Generalnog konzulata, Školskog odbora, Crkvene opštine. Prisutne je ispred Generalnog konzulata pozdravila i đacima čestitala slavu konzul Lidija Ivanović.

Nakon održanog programa đacima su podeljeni prigodni pokloni i izabrani najuspešniji crteži, a druženje se nastavilo u prostorijama crvkenog doma.


 UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE SV. KITS I NEVIS I REPUBLIKE PALAU

25. januar 2019.

     

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o ukidanju viza za državljane Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau, nosioce svih vrsta pasoša, prema kojoj ovi državljani mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R.Srbije do 90 dana od datuma ulaska u R.Srbiju, u priodu od 180 dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 15. Zakona o strancima. Odluka stupa na snagu 25.01.2019.godine.


 Novogodišnji prijem u Hamburgu

21. januar 2019.

Predstavnici konzularnog kora i medjunarodnih organizacija sa sedištem u Hamburgu, kao i konzuli čije konzularno područje obuhvata Hamburg na novogodišnjem prijemu kod dr Petera Čenčera (Peter Tschentsche), predsednika Senata i Prvog gradonačelnika Slobodnog i Hanzeatskog grada Hamburga. 


 Novogodišnji prijem u Bremenu

16. januar 2019.

Generalni konzul Nataša Rašević zajedno sa predstavnicima konzularnog kora u Hamburgu na novogodišnjem prijemu kod dr Karsten Zilingom (Carsten Sieling), predsednikom Senata i gradonačelnikom Slobodnog i Hanzeatskog grada Bremena.


 Konkurs Ministarstva kulture i informisanja

Januar 2019.

    Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2019. godini, koji je otvoren do 1. marta 2019. godine.

Sve o Konkursu možete pogledati na ovom linku.


 Novogodišnji bazar u organizaciji srpske dopunske škole “Jovan Jovanović Zmaj”

decembar 2018.

   

Srpska dopunska škola “Jovan Jovanović Zmaj” organizovala je i ove godine Novogodišnji bazar, u nedelju 16. decembra 2018. godine u prostorijama SPC.  Sredstva sakupljena prodajom zanimljivih dečijih rukotvorina kao i kolača koje su donirale vredne mame uplaćen je Narodnoj kuhinji na Kosovu i Metohiji Majka devet Jugovića. Manifestaciji je, pored velikog broja dece i roditelja, kao i baka i deka, koji su uživali u medjusobnom druženju, ispred Generalnog konzulata, prisustvovala konzul, Lidija Ivanović. 


 Vojna oficirska akademija u Hamburgu – informacioni dan o Srbiji

decembar 2018.

   

Na Vojnoj oficirskoj akademiji (Führungsakademie der Bundeswehr) u Hamburgu 4. decembra o.g. je održan Veliki informacioni dan posvećen Republici Srbiji, na kojem je polaznik Akademije, potpukovnik Velimir Mandić predstavio svoju zemlju dajući informacije o najbitnijim geografskim, istorijskim, političkim, ekonomskim i vojnim temama. Na koncizan i sveobuhvatan način, rečito i duhovito, potpukovnik Mandić je polaznicima akademije, među kojima su oficiri iz brojnih zemalja, ali i prisutnim visokim nemačkim oficirima, i drugim zvanicama iz političkog i društvenog života Hamburga predstavio Republiku Srbiju. Nakon predavanja, sliku Srbije upotpunio je i uspešan nastup dece iz Kultuno umetničkog društva Mladost iz Hamburga, koji su kraćim programom predstavili kolo kao nematerijalnu kulturnu baštinu. Predavanju su, pored ostalih prisustvovali generalni konzul Nataša Rašević i konzul Lidija Ivanović, vojni ataše Dejan Cimbaljević iz Ambasade RS u Berlinu, kao i sveštenici SPC iz Hamburga, Siniša Vujasinović, Aleksa Milinković i đakon Milutin Marić.


 Upis u matične knjige u R. Srbiji lica kojima su izvodi iz MKR izdati od strane bivših republika SFRJ

novembar 2018.

Obaveštavaju se državlјani Republike Srbije koji su rođeni na teritoriji bivših Republika SFRJ, a u prethodnom periodu nisu pokrenuli postupak za upis u matične knjige Republike Srbije, bez odlaganja pokrenu odgovarajuće upravne postupke iz nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i regulišu obavezu upisa u MKR u Republici Srbiji.

U protivnom, neće biti u mogućnosti da pribave nove putne isprave ukoliko prilikom podnošenja zahteva budu prilagali izvode iz matične knjige rođenih koje su izdali organi iz bivših Republika SFRJ. 


 U Hamburgu održana medjunarodna konferencija “Inovirati, uskladiti i unaprediti” u organizaciji GCCCF

novembar 2018.

     

GCCCF – Global Clinical+Care Coordination Forum na čijem je čelu Ljubisav Matejević, organizacija koja se bavi holističkim pristupom neophodnih transformacija u pružanju zdravstvene zaštite organizovala je u novembru mesecu, u Hamburgu medjunarodnu konferenciju “Inovirati, uskladiti i unaprediti” (“Inovate, Orchestrate and Elevate”).

Konferencija je okupila stotinak predstavnika iz Nemačke, Švajcarske, Austrije, SAD, Bahreina, UAE, Velike Britanije, Danske, Poljske, Slovačke, Italije, Rumunije, Litvanije, Rusije i Srbije, različitih instituta, organizacija i firmi koje se bave pružanjem usluga u oblasti unapredjenja i organizacije zdravstvene zaštite, kao i lekara. Kongresu prisustvovao i državni sekretar Ministarstva zdravlja Rumunije, C. Grasu. Iz Republike Srbije prisustvovali prof D.Petrović I dr. I.Vučković sa Stomatološkeklinike u Nišu i dr. M.Vukićević sa KCS iz Beograd, kao I M.Jeftić, director IN2 Informatički inženjering iz Beograda. Skupu prisustvovala konzul Lidija Ivanović. Crkvena opština Hamburg proslavila Sabor svetog Arhangela Mihaila

25.11.2018

 

U nedelju 25. novembra 2018. godine Crkvena opština Hamburg je proslavila Sabor svetog Arhangela Mihaila svoju hramovnu slavu. Pred velikim brojem okupljenih vernika, svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Diseldorfa i Nemačke gospodin Grigorije sa domaćinima, sveštenicima iz Hamburga, kao i sveštenicima iz Štutgarta, Beograda i Slankamena. Prisutni su, pored predstavnika Rimokatoličke i Evangelističke crkve, monsinjora Vilma Sandersa i pastorkinje Anete Rajmers Avenarius, bili i generalni konzul Republike Srbije u Hamburgu Nataša Rašević, konzul Lidija Ivanović i potpukovnik Velimir Mandić.


 Pozorišna predstava „Noć bogova“

23.11.2018

 

 

Pozorišna predstava „Noć bogova“ sa maestralnim Nebojšom Ilićem, Dejanom Lutkićem i Vojinom Ćetkovićem održana 23. novembra 2018. godine, u Hamburgu okupila je vise od 300 gledalaca, među kojima su bili i zaposleni u Generalnom konzulatu, sveštenici SPC, predstavnici Crkvene opštine i predstavnici Školskog odbora srpske dopunske škole.


 Parohija i Crkvena opština u Bremenu proslavila Đurđic

17.11.2018

        

 

 

Parohija i Crkvena opština u Bremenu, proslavila je 17. novembra 2017. godine prenos moštiju svetog velikomučenika Georgija – Đurđic, hramovnu slavu. Prigodnim programom posvećenim svetitelju i svim stradalim u Velikom ratu, okićeni simbolom Natalijine ramonde, slavlje su uveličali đaci srpske dopunske škole iz Bremena. Svečanosti je prisustvovala konzul Lidija Ivanović.


 

 
 


Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu

16.11.2018

  

Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, konzul Lidija Ivanović je položila lovorov venac na centralnom vojnom groblju u Alftenu, koje se nalazi na području nekadašnjeg vojnog logora Zoltau u Donjoj Saksoniji. U ovom najvećem vojnom logoru u Nemačkoj u Prvom svetskom ratu, otvorenom 1915. godine, je bilo internirano oko 60.000 vojnih zarobljenika, i to uglavnom Francuza, Srba, Belgijanaca i Rusa. Na ovom vojnom groblju sahranjeno je 859 vojnih zarobljenika i to: 780 Rusa, 70 Srba, 5 Rumuna i 4 Portugalca. 


 SKUD "MLADOST" OBELEŽILO 45. GODINA POSTOJANJA

12.11.2018.

 

Celovečernjim koncertom pred velikim brojem posetilaca, 120 članova u 4 ansambla, Sportsko kulturno umetničko društvo „Mladost“ iz Hamburga obeležilo je, dana 10. Novembra 2018, jubilej 45. godina postojanja. Manifestaciji je prisustvovala konzul Lidija Ivanović. 


 UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE ANTIGVA I BARBUDA, GRENADA, KOMONVELT DOMINIKA I TRINIDAD I TOBAGO

05.11.2018.

   

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 25. oktobra 2018. godine, donela je Odluku o ukidanju viza za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobago, nosioci svih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do devedeset (90) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od sto osamdeset (180) dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 15. Zakona o strancima.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije" br. 81/2018 od 26. oktobra 2018. godine, a stupila je na snagu danom objavljivanja za državljane Antigva i Barbuda, Grenada i Komonvelt Dominika. Za državljane Trinidad i Tobago Odluka je stupila na snagu 03. novembra 2018. godine.

Državljani navedenih država, nosioci svih pasoša, koji žele da uđu i borave na teritoriji R. Srbije u periodu koji je duži od 90 dana, ili da se školuju, žive, zaposle se, bave se medijskom delatnošću ili nekim drugim aktivnostima, dužni su da podnesu zahtev za vizu pre ulaska na teritoriju R. Srbije.


 Uvođenje viza za ulazak građana Srbije na teritoriju Irana

25.10.2018.

Odlukom vlade Islamske Republike Iran, a na osnovu reciprociteta, stavljena je van snage Odluka o bezviznom režimu za državljanje Republike Srbije, nosioce običnih pasoša. Odluka stupa na snagu 25. oktobra 2018. godine i od tog trenutka državljanima Republike Srbije za ulazak i boravak na teritoriji Islamske Republike Iran potrebna je viza.Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša

16. oktobar 2018.

     Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 08. oktobra 2018. godine, donela Odluku o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS", broj 75/18 od 09. 10. 2018. godine i stupa na snagu 17. 10. 2018. godine.

Od tog datuma, državljanima IR Iran, nosiocima običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije, viza je potrebna. Inicijativa "Studiraj u Srbiji"

12.07.2018

     "Studiraj u Srbiji" je inicijativa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije koja za cilj ima promociju visokog obrazovanja u Srbiji stranim studentima.  Više informacija o Univerzitetima, fakultetima, studijskim programima i uslovima studiranja stranih studenata u Srbiji možete pronaći na sajtu StudyinSerbia.rsGOSTOVANJE POZORIŠTA “LEKTIRA” IZ BEOGRADA

02. jun 2018.

    

    

U Hamburgu je u subotu, 2, juna gostovalo pozorište “Lektira” iz Beograda, u organizaciji Saveta roditelja Srpske dopunske škole “Jovan Jovanović Zmaj”, a pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve.

Pozorišne predstave “Sebični berberin” za mlađi uzrast i “Jazavac pred sudom” za stariji uzrast, okupile su veliki broj dece ali i njihovih roditelja, koji su, uživali u ovom nesvakidašnjem kulturnom događaju i u medjusobnom druženju. I ovom prilikom organizovano je prikupljanje pomoći za naše državljane koji se leče na onkološkoj klinici u Flensburgu.

Manifestaciji je, ispred Generalnog konzulata, prisustvovala konzul, Lidija Ivanović.


 SRPSKA DOPUNSKA ŠKOLA U HAMBURGU ORGANIZOVALA KROS RTS

27. maj 2018.

     

               

 

 

 U Hamburgu, u organizaciji Saveta roditelja Srpske dopunske škole “Jovan Jovanović Zmaj”, pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve održan je tradicionalni kros RTS-a, u nedelju, 27. maja.

Manifestacija je okupila veliki broj dece i roditelja koji su, po predivnom vremenu u lepom ambijentu parka u Hornu, trčali i uživali u celodnevnom druženju.  Deca su se nadmetala u grupama prema uzrastu i polu, a takmičili su se i roditelji. I ovom prilikom, u skladu sa dosadašnjom praksom na manifestacijama koje organizuje Srpska dopunska škola prikupljena je i pomoć za naše državljane koji se leče na onkološkoj klinici u Flensburgu.

Manifestaciji je, ispred Generalnog konzulata, prisustvovala konzul, Lidija Ivanović.


 UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE AZERBEJDžAN, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA

30. maj 2018.

   Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 24. maja 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Azerbejdzan, nosioce običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do devedeset (90) dana u periodu od stoosamdeset (180) dana, od datuma ulaska u Republiku Srbiju, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije", br.39/2018 od 25. maja 2018. godine i stupa na snagu 2. juna 2018. godine.


 UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE BURUNDI

30. maj 2018.

   Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 24. maja 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Burundi, nosioce svih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do trideset (30) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije", br. 39/2018 od 25. maja 2018. godine i stupa na snagu 2. juna 2018.  godine.


 DUGA NOĆ KONZULATA

15. maj 2018.

     

 

Po šesti put za redom Generalni konzulat RS u Hamburgu je 15. maja uzeo učešće u Dugoj noći konzulata, zajedno sa još 29 generalnih konzulata i konzulata, četiri kulturno-informativne institucije, kao i Međunarodnim sudom za pomorsko pravo. Duga noć konzulata predstavlja svojevrsnu završnicu Nedelje Evrope, koja se svake godine u maju održava pod pokroviteljstvom Senata Slobodnog i Hanzeatskog Grada Hamburga.

Posetiocima Generalnog konzulatu tokom ove noći je folklorno društvo „Mladost“ iz Hamburga izvelo tradicionalne srpske igre, prikazani su kratki filmovi o turističkoj ponudi Srbije, deljeni turistički prospekti, a zahvaljujući donaciji srpske firme „Zlatiborac“ gostima su posluživani srpski specijaliteti.

Kao i ranijih godina posećenost i zainteresovanost za srpski konzulat je bila velika, i to ne samo među Nemcima, već i među drugim strancima u Hamburgu, kao i kolegama iz konzularnog kora.

 


DUGA NOĆ KONZULATA

11. maj 2018.

       

 

Generalni konzulat Republike Srbije u Hamburgu će 15. maja 2018. godine po šesti  put uzeti učešće u manifestaciji pod nazivom "Duga noć konzulata", koju organizuje Senat Slobodnog i Hanzeatskog Grada Hamburga. Ova manifestacija održava se već sedmi put za redom, a vezana je za obeležavanje Dana Evrope u Hamburgu. Pored Generalnog konzulata Republike Srbije u Dugoj noći konzulata  od 18,00 do 22,00 časa za posetioce su simbolično "otvorili svoja vrata" još 34 generalna konzulata, konzulata i kulturno-informativne institucije sa sedištem u Hamburgu.

Najsrdačnije pozivamo sve zainteresovane da nas posete tokom Duge noći konzulata. Pružićemo korisne informacije i odgovoriti na sva pitanja vezana za rad Generalnog konzulata, delićemo turističko-informativni materijal o Republici Srbiji, uživati u folklornim igrama iz Srbije, poslužićemo srpske specijalitete a, najviše od svega želimo da u prijatnom društvu sa posetiocima provedemo jedno lepo veče.

DOBRO NAM DOŠLI   


 Program „Migracije za razvoj“

09. maj 2018 

   Centar za internacionalne migracije i razvoj (CIM) i ove godine poziva studente, apsovente i zaposlene iz Srbije na seminar “ Profesionalne perspektive u Nemačkoj i Srbiji” koji će se u održati od 26.-27. maja 2018. godine u Berlinu.

Centar za internacionalne migracije i razvoj želi da stručnjacima iz balkanskog regiona, koji su svoje znanje stekli u Nemačkoj, pomogne prilikom povratka u domovinu odnosno prilikom kratkotrajnih zaposlenja: kroz savetovanja, posredovanjem u zaposenju i finansijskim subvencijama, kako bi razmenom stečenog know-how dali doprinos u razvoju regiona. Pored toga CIM migrantskim organizacijama daje podršku i u sprovođenju neprofitnih projekata u regionu. Istovremeno CIM pruža karijerno savetovanje i za prvo zaposlenje u Nemačkoj.  Seminar traje dva dana, troškove puta i noćenja u potpunosti snosi CIM.

Detaljnije informacije možete pogledati na sajtu Centra za internacionalne migracije i razvoj (CIM) www.cimonline.de/en/html/index.html
 Obeležavanje 73. godišnjice od oslobođenja logora ratnih zarobljenika Sandbostel

29. april 2018.

     U nedelju 29. aprila 2018. godine obeležena je 73. godišnjica od oslobođenja logora ratnih zarobljenika Sandbostel u Donjoj Saksoniji, a generalni konzul Nataša Rašević je tim povodom položila venac na spomenik žrtvama.
     Sandbostel je bio jedan od najvećih logora za ratne zarobljenike u severnoj Nemačkoj u kom je u periodu od 1939. godine do 1945. godine bilo preko 313.000 ratnih zarobljenika, interniraca, a pred kraj i oko 9.500 zatvorenika iz koncetracionih logora pripadnika oko 50 nacionalnosti (Poljaci, Francuzi, Rusi, Srbi, Crnogorci, Englezi, Italijani i dr.). U ovom logoru je bilo registrovano više od 23.000 ratnih vojnih zarobljenika iz Jugoslavije, a činili su ih najvećim delom Srbi i Crnogorci. Na groblju je sahranjeno oko 100 srpskih vojnih zarobljenika.
     Vence su položili savezni ministar za kulturu Donje Saksonije, predstavnici lokalnih vlasti, generalni konzuli Francuske i Srbije i konzuli Rusije, Poljske i Ukrajine. Pomenu su prisustvovali predstavnici više verskih zajednica, članovi porodica preživelih, logoraši iz nekoliko zemalja i drugi predstavnici.


 Vojno oficirska akademija u Hamburgu

17. april 2018.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Vojnoj oficirskoj akademiji u Hamburgu 17. aprila je održan Deveti regionalni dan posvećen jugoistočnoj Evropi, na kom su polaznici Akademije, oficiri iz Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine široj publici predstavili svoje zemlje informišući ih o najbitnijim geografskim, istorijskim, političkim, ekonomskim i vojnim temama. Nakon toga su u podijumskoj diskusiji odgovarali na pitanja prisutnih. Pored polaznika akademije, među kojima su oficiri iz brojnih zemalja, prisustvovali su i visoki nemački oficiri, vojni atašei i druge zvanice. Srbiju je uspešno predstavio potpukovnik Milan Krtinić, a prisustvovali su generalni konzul Nataša Rašević i konzul Lidija Ivanović, kao i vojni ataše Dejan Cimbaljević iz Ambasade RS u Berlinu i potpukovnik Velimir Mandić, koji će naredne školske godine započeti školovanje na ovoj vojnoj akademiji. 


 KONKURS za izbor nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu i Konkurs za izbor koordinatora obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu

17. april 2018.  

   Obaveštavamo vas da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo i objavilo, 16. aprila 2018, na sajtu njihovog Ministarstva i u dnevnom listu "Alo", Konkurs za izbor nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu, kao i Konkurs za izbor koordinatora obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu.

Konkurs za izbor nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vasnitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu raspisuje za angažovanje nastavnika, koji ispunjava posebne uslove predviđene odredbama Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu, u sledećim državama: SR Nemačka (pet nastavnika); Švajcarska (šest nastavnika); Italija (jedan nastavnik); Velika Britanija (London - jedan nastavnik). Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu poslati do 30. aprila 2018. godine, na sledeću adresu: MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: Prijava na konkurs - izbor nastavnika za rad u inostranstvu. Tekst konkursa

Konkurs za izbor koordinatora obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu raspisan je za angažovanje koordinatora obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u SR Nemačkoj. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu poslati do 30. aprila 2018. godine, na sledeću adresu: MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: Prijava na konkurs - izbor koordinatora obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu. Tekst konkursa

Detaljnije informacije i uslove konkursa možete pogledati na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/


 VLADA SENT VINSENTA I GRENADINA UKINULA VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

13. mart 2018.

   Vlada Sent Vinsenta i Grenadina je donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Srbije, nosioce svih pasoša, za ulazak i boravak na teritoriji St. Vinsenta i Grenadina, do 30 dana, u periodu od godinu dana. Odluka je stupila na snagu 21. februara 2018. godine.

 

 

 


 VLADA REPUBLIKE KOLUMBIJE UKINULA VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE

13. mart 2018.

   „Vlada Republike Kolumbije je donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Srbije, nosioce svih pasoša, za ulazak i boravak na teritoriji Republike Kolumbije, do 90 dana, uz mogućnost produžetka dodatnih 90 dana, u periodu od 180 dana u jednoj kalendarskoj  godini. Odluka je stupila na snagu 14. februara 2018. godine.

 

 


 UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE GRUZIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA

13. mart 2018.

   Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 08. marta 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Gruzije, nosioce običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do trideset (30) dana od datuma ulaska, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „ Službenom glasniku Republike Srbije ", br.18/2018 od 09. marta 2018. godine i stupila je na snagu 09. marta 2018. godine.

 


 UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE ČETIRI (4) DRŽAVE REGIONA KARIBA I DVE (2) DRŽAVE REGIONA LATINSKE AMERIKE

12. februar 2018.

   Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 06. februara 2018. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbija, nosioce svih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do trideset (30) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije", br.10/2018 od 07. februara 2018. godine i stupa na snagu 15. februara 2018. godine.


 Obeležavanja Svetog Save

03. februar 2018

HAMBURG

   Srpska dopunska škola „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hamburga je 27. januara u hramu svetog arhangela Mihajla u Hamburgu održala svečanu priredbu povodom obeležavanja Svetog Save, kojoj je prisustvovao veliki broj dece i naših građana, a koje je ispred generalnog konzulata pozdravila konzul Lidija Ivanović. 

BREMEN

   Srpska dopunska škola „Sveti Sava“ iz Berena je 02. februara 2018. godine po 15 put održala svetosavsku proslavu u prostorijama hrama Svetog Georgija, a učenike, njihove roditelje i goste su pozdravili protojerej bremenske crkvene opštine Saša Momirović i generalni konzul Nataša Rašević.

 

 

 

 

 


 Stupio je na snagu sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.

01. februar 2018.

   Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Beogradu, 10. novembra 2016. godine, stupio je na snagu 17. januara 2018. godine.

Na osnovu ovog sporazuma, državljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji države druge strane, u periodu do devedeset (90) dana od datuma ulaska.
 


 Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za državljane Republike Surinam, nosioce svih pasoša

04. januar 2018.

   Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 28. decembra 2017. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Surinam, nosioce svih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije do trideset (30) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije", br.119/2017 od 29. decembra 2017. godine i stupa na snagu 05.01.2018. godine.


 Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za državljane Republike Gvineje Bisao, nosioce svih pasoša

14. decembar 2017.

   Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 08. decembra 2017. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Gvineje Bisao, nosioce svih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije", br. 111/2017 od 11. 12. 2017. godine i stupa na snagu 19. 12. 2017. godine.


 Zvanična poseta Državnoj kancelariji Šlezvig Holštajn

06. decembar 2017

   Generalni konzul Nataša Rašević je 23. novembra 2017. godine bila u prvoj zvaničnoj poseti Državnoj kancelariji Šlezvig Holštajna, a primio ju je Dirk Šreder, državni sekretar i šef državne kancelarije pokrajine Šlezvig– Holštajn.

Razgovor je protekao u srdačnoj atmosferi, na kraju kog se generalni konzul upisala u zlatnu knjigu Šlezvig-Holštajna i na poklon dobila monografiju o najsevernijoj nemačkoj pokrajini.

 

  ODLUKA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN O UKIDANjU VIZA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA

28. novembar 2017.

   Vlada Islamske Republike Iran je donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Srbije, nosioce običnih pasoša, za ulazak i boravak na teritoriji Islamske Republike Iran, najduže do 30 dana u periodu od godinu dana. Odluka je stupila na snagu 1. novembra 2017. godine. 

 


 Književno veče sa Draganom Velikićem u Hamburgu

14. novembar 2017.

Na Institutu za slavistiku Univerziteta u Hamburgu 14. novembra 2017. godine održano je književno veče sa piscem Draganom Velikićem, čiji su romani prevedeni na šesnaest jezika, a deset njegovih romana je do sada prevedeno na nemački jezik. Ovo veče je bilo posvećeno razgovoru o njegov poslednjem roman „Islednik“ koji je nedavno preveden na nemački jezik, ali i ostalom književnom opusu ovog umetnika, kao i njegovom umetničkom i diplomatskom radu.

Književno veče je otvorio i gosta pozdravio i predstavio prof. Dr Robert Hodel, šef katedre za slavistiku. Razgovor sa piscem je trajao nekoliko sati, a pored studenata slavistike, veći deo publike su činili Nemci, kao i pojedinci iz srpske dijaspore. Ispred Generalnog konzulata, književnoj večeri je prisustvovala generalni konzul Nataša Rašević. 

 

 


 Izložba Muzeja Vuka i Dositeja u Hamburgu od 10. do 12. novembra 2017.

12. novembar 2017.

               

Srpska dopunska škola „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hamburga, uz podršku Generalnog konzulata RS u Hamburgu i srpske crkvene opštine u Hamburgu, organizovala je dokumentarnu izložbu Muzeja Vuka i Dositeja iz Beograda, u periodu od 10. do 12. novembra 2017. godine u Hramu svetog arhangela Mihajla u Hamburgu.

Izložba je održana pod nazivom „Jezik je hranitelj naroda“ i sastojala se od dvadeset panoa sa tekstovima i fotografijama koji dočaravaju život i rad Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića. Posetioci izložbe su pored fotografija njihovih knjiga, pisama, ličnih predmeta, imali priliku da prisustvuju radionicama za decu, kao i predavanju za odrasle, sa posebnim osvrtom na vezu ova dva velikana sa nemačkim govornim područjem i prijateljstvom sa braćom Grim i Johanom Volfgangom Geteom.

Izložba je otvorena 10. novembra 2017. godine obraćanjem predstavnika Muzeja Vuka i Dositeja, kao i predsednika Saveta roditelja, uz program koji su izveli učenici dopunske škole na srpskom jeziku i folklorno društvo „Mladost“ iz Hamburga. Pored učenika dopunske škole i njihovih roditelja, koji su bili najbrojniji posetioci i kojima je ova izložba prvenstveno namenjena, takođe su prisustvovali i drugi predstavnici srpske dijaspore, crkvene opštine, kao i kolektiv Generalnog konzulata u Hamburgu. 


 Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu – 11. novembar 2017.

11. novembar 2017.

Generalni konzul Nataša Rašević, povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, položila je lovorov venac na centralnom vojnom groblju u Alftenu, koje se nalazi na području nekadašnjeg vojnog logora Zoltau u Donjoj Saksoniji. U ovom najvećem vojnom logoru u Nemačkoj u Prvom svetskom ratu, otvorenom 1915. godine, je bilo internirano oko 60.000 vojnih zarobljenika, i to uglavnom Francuza, Srba, Belgijanaca i Rusa.

Na vojnom groblju u Alftenu je sahranjeno 859 vojnih zarobljenika i to: 780 Rusa, 70 Srba, 5 Rumuna i 4 Portugalca. Ne zna se tačan uzrok smrti, ali se pretpostavlja da su bili žrtve španskog gripa, koji je u to vreme harao Nemačkom. Odluka o ukidanju viza za državljane R. Indonezije, nosioce običnih pasoša

10. oktobar 2017.

   Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 6. oktobra 2017. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Indonezije, nosioce običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima.  Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije", br. 090/2017 od  06. 10. 2017. godine i stupa na snagu 14. 10. 2017. godine. Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane R. Indije i IR Iran, nosioce običnih pasoša

04. septembar 2017.

     

 

Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 22. avgusta 2017. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Indije, nosioce običnih pasoša i Odluku o ukidanju viza za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša. Na osnovu ovih odluka nosioci običnih pasoša iz R. Indije i IR Irana mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije, najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima. Odluke su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije" br. 79/2017 od 25. avgusta 2017. godine i stupaju na snagu od 02. septembra 2017. godine. 


 Bucerius Law School

29. avgust 2017.

   Na privatnom pravnom fakultetu „Bucerius Law School“ u Hamburgu je 29. avgusta o. g. održana svečana ceremonija dodele diploma polaznicima master studija za pravo i biznis. Polaznici ovog jednogodišnjeg postdiplomskog programa su iz 29 zemlje, a među njima je bila i Višnja Mrdović, postdiplomac iz Srbije, koja je u okviru svojih postdiplomskih studija obavila dvomesečnu praksu u Generalnom konzulatu RS u Hamburgu.

Istovremeno sa dodelom diploma generaciji 2016/2017, predstavljeni su polaznici iz 23 različite zemlje za narednu školsku godinu 2017/2018, među kojima su i dve polaznice iz Srbije. 

Ovo je četvrta godina za redom da na ovom pravnom fakultetu postdiplomske studije upisuju polaznici iz Srbije. Kao i ranijih godina, generalni konzul je prisustvovala svečanoj ceremoniji dodele diploma.  


 Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila Superkup u Hamburgu

21. avgust 2017.g.

    U okviru svojih priprema za Evropsko prvenstvo u košarci u Istanbulu u septembru o.g. košarkaška reprezentacija Srbije je učestvovala na međunarodnom Superkup turniru u Hamburgu koji se održao od 18. do 20. avgusta 2017. g. Košarkaški Srbije su izvrsnom igrom osvojili Superkup, pobedivši reprezentacije Poljske, Nemačke i Rusije. Generalni konzulat Republike Srbije u Hamburgu je, osim logističke podrške reprezentaciji, pružio i punu podršku sa tribina zajedno sa brojnim navijačima iz dijaspore. Sve utakmice su bile jako posećene, a posebno utakmica Nemačka-Srbija na kojoj je bilo 3.300 gledalaca.


 Prezentacija Republike Srbije u Trgovinskoj komori Hamburga

27. jun 2017.

Na poziv Trgovinske komore Hamburga, generalni konzul Nataša Rašević je 27. juna o.g. učestvovala u zasedanju Radne grupe za istočnu Evropu, savetodavnog tela u okviru Trgovinske komore Hamburga. U zasedanju su učestvovali članovi radne grupe -privrednici Hamburga iz raznih privrednih oblasti, predstavnik hamburškog ministarstva za privredu, saobraćaj i inovacije i predstavnica Komiteta za razvoj investicija Moskovske trgovinske i industrijske komore. Kao gosti-predavači pozvani su generalni konzuli Ukrajine i Srbije, ekonomski savetnik iz Ambasade Poljske u Berlinu i predsednik Nemačko-albansko privrednog društva.

Generalni konzul Nataša Rašević je u svojoj prezentaciji Srbije nastojala da učesnicima približi najvažnije aspekte aktuelne političke i ekonomske situacije, kao i strateške prioritete zemlje. Akcenat je bio na ekonomskim i privrednim kretanjima, kao i na oblastima u kojima Srbija može da bude interesantna stranim firmama.

Nakon izlaganja predstavnika Srbije, Ukrajine, Poljske i Albanije usledila je diskusija sa hamburškim privrednicima koji su pokazali interesovanje za privredna dešavanja u svakoj pojedinačnoj zemlji. 


 Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša-stupanje na snagu

31. jul 2017.

   Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Beogradu, 2. decembra 2015. godine, stupa na snagu 13. jula 2017. godine.

Na osnovu ovog sporazuma, državljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji druge države, u periodu do 90 dana od datuma ulaska.
 DUGA NOĆ KONZULATA

19. maj 2017.

 

    

Generalni konzulat Republike Srbije u Hamburgu 16. maja 2017.godine po peti  put je uzeo učešće u manifestaciji pod nazivom Duga noć konzulata,  koju organizuje Senat Slobodnog i Hanzeatskog Grada Hamburga. Ova manifestacija održava se već šesti put za redom, a vezana je za obeležavanje Dana Evrope u Hamburgu. Pored Generalnog konzulata Republike Srbije u Dugoj noći konzulata  od 18,00 do 22,00 časa za posetioce su simbolično "otvorili svoja vrata" generalni konzulati i konzulati sledećih država: Egipta, Argentine, Belorusije, Bugarske, Bocvane, Čilea, Dominikanske Republike, Francuske, Grčke, Indije, Indonezije, Irana, Islanda, Italije, Kine, Kazahstana, Kirgistana, Koreje, Malija, Mongolije, Poljske, Portugala, Ruske Federacije, Španije, Tadžikistana, Turske, Tajlanda, Urugvaja, Velike Britanije, kao i Fondacija EU-Latinska Amarika i Karibi, Španski kulturni institut Servantes, Italijanski kulturni institut i Francuski institut u Hamburgu.
Prema našoj proceni ovogodišnja manifestacija privukla oko stotinak posetilaca, pretežno državljana Nemačke, ali i drugih stranaca, poput Italijana, Francuza, Turaka i drugih. Kao i prethodnih godina, među posetiocima je zapažen veliki broj mladih, učenika i studenata. Pored posluženja srpskim specijalitetima i pićima, posetioci su se posebno interesovali za turističku posetu Srbiji, sa pažnjom pratili turističke filmove o Srbiji koji su se neprestano prikazivali na monitoru i prikupljali izložene turističke prospekte. Takodje je bilo i drugih pitanja poput onih čime se bavi konzulat i kako se postaje konzul, a mnogi posetioci želeli su da vide i prostorije u koje ne zalaze stranke.
Učešće Generalnog konzulata u Dugoj noći konzulata izvodjenjem tradicionalnih srpskih igara je ulepšalo srpsko folklorno društvo »Mladost« iz Hamburga. Veliku čast svojom posetom pričinili su nam predstavnici Protokola hamburškog Senata i Instituta za stručno obrazovanje grada Hamburga. 


 Odluka o ukidanju viza za državljane R. Peru, nosioce običnih pasoša

18. maj 2017. 

   Vlada Republike Srbije je, na svojoj sednici održanoj 11. maja 2017. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Peru, nosioce običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima.  Odluka je objavljena u „ Službenom glasniku Republike Srbije ", br. 46/2017 od  12. 05. 2017. godine i stupa na snagu 20. 05. 2017. godine.


 72-godišnjica oslobađanja ratnih zarobljenika iz vojnog logora Zandbostel

29. april 2017.

   

Dana 29. aprila 2017. godine povodom 72-godišnjice oslobađanja ratnih zarobljenika iz vojnog logora Zandbostel generalni konzul Nataša Rašević i konzul Milorad Avramović su položili venac na jednom od najvećih severnonemačkih logora ratnih zarobljenika, u kojem je između 1939. do 1945. godine bilo preko 313.000 ratnih zarobljenika, interniraca, a pred kraj rata oko 9.500 zatvorenika iz koncetracionog logora iz više od 50 zemalja. Između 10 i 30 hiljada ratnih zarobljenika je umrlo i sahranjeno na groblju u logoru u Zandbostelu. 

Vence su položili predstavnik vlade pokrajine Donja Saksonija, gradonačelnik grada Zandbostel i zamenik gradonačelnika grada Bremerhafen, generalni konzul Holandije u Diseldorfu, predstavnici generalnih konzulata Rusije, Francuske, Poljske i Ukrajine.

Pomenu su prisustvovali i predstavnici opština Zandbostel i Bremerhafen, predstavnici više verskih zajednica, članovi porodica logoraša i drugi predstavnici.

U vojnom logoru Zandbostel je bilo oko 23.000 ratnih zarobljenika iz tadašnje Jugoslavije.   

Nakon polaganja venaca, predstavnici Genralnog konzulata RS u Hamburgu su se sreli sa praunucima Stojadinović Stanoja iz Paraćina, koji je sahranjen na ovom groblju.


 Obeležavanje 72. godišnjice oslobođenja koncentracionog logora u Bergen – Belzenu

23. april 2017.

   

  U nedelju 23. aprila 2017. godine obeležena je 72. godišnjica od oslobođenja koncentracionog logora u Bergen – Belzenu. Predstavnici Generalnog konzulata RS u Hamburgu, generalni konzul Nataša Rašević i konzul Milorad Avramović su tim povodom položili venac na spomenik žrtvama.
   Vence su položili i potpredsednica Bundestaga, savezna ministarka za kulturu i medije, ministarka za kulturu Donje Saksonije, generalni konzul Rusije, predstavnici ambasada i konzulata Belorusije, Ukrajine, Poljske, Belgije, Turske.
   Pomenu su prisustvovali predstavnici više verskih zajednica, preživeli logoraši, članovi porodica i drugi predstavnici.
    Logor Bergen-Belzen je najpre bio lager za belgijske i francuske ratne zarobljenike da bi nakon napada Nemačke na Sovjetski savez ovde bili stacionirani ruski ratni zarobljenici i ratni zarobljenici iz drugih zemalja (od 1940 do 1945.). Do kraja rata oko 50.000 ruskih zarobljenika je umrlo od posledica gladi, iscrpljenosti i epidemije. U aprilu 1943. godine ovaj vojni logor postaje koncentracioni logor u koji su deportovani Jevreji, najpre radi moguće razmene za nemačke zarobljenika, a kasnije i iz drugih koncetracionih logora zbog njihove popunjenosti ili zatvaranja. U koncentracionom logoru je od ukupno 120.000 zatvorenika iz cele Evrope oko 52.000 ubijeno ili umrlo neposredno po oslobođenju logora od posledica užasno nehumanog tretmana u koncetracionom logoru.


 Međunarodni javni konkurs za izradu idejnog rešenja za spomen - obeležje Z. Đinđiću na Studentskom trgu u Beogradu

24. mart 2017. - Obaveštavamo vas da je Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za kulturu, objavio Javni međunarodni otvoreni dvostepeni konkurs za izradu idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studentskom trgu u Beogradu.

Smisao umetničkog i programskog rešenja je dostojno obeležavanje sećanja na Zorana Đinđića, na njegov život, delo i društvene i istorijske promene koje je pokrenuo u Srbiji, kao i na tragičnu smrt na ulazu u zgradu Vlade Republike Srbije 12. marta 2003. godine.

Zoran Đinđić je jedan od osnivača Demokratske stranke u kojoj je u septembru 1990. godine izabran za predsednika Izvršnog odbora, a u januaru 1994. za predsednika te stranke. Bio je viši naučni saradnik u Centru za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, poslanik u sva tri višestranačka saziva Narodne skupštine Republike Srbije i Veću republika Skupštine SRJ.

Za gradonačelnika Beograda izabran je 21. februara 1997, ispred koalicije "Zajedno" koja je na lokalnim izborima 1996. odnela pobedu u više gradova u Srbiji. U junu 2000. godine Đinđić je preuzeo funkciju koordinatora u Savezu za promene, a potom postao i šef Centralnog izbornog štaba i koordinator promotivne kampanje DOS-a za izbore koji su održani 24. septembra 2000. Na tim izborima Đinđić je izabran za poslanika u Veću republika Skupštine SRJ. Za premijera Srbije izabran je 25. januara 2001. nakon pobede DOS-a na republičkim parlamentarnim izborima u decembru 2000. godine.

dr Zoran Đinđić je ubijen 12. marta 2003. ispred zgrade Vlade Republike Srbije, zato što je pokušao da Srbiju oslobodi prošlosti i odvede je u budućnost. Đinđić je iza sebe ostavio suprugu Ružicu, kćerku Jovanu i sina Luku.

Konkurs možete pogledati ovde.IZBORI 2017

23. mart 2017.  - Obaveštenje o načinu glasanja na izborima za predsednika Republike, 2. aprila o.g, možete pogledati ovde

   

 


Opširnije...
POZIV ZA PRIJAVU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE

03. mart 2017. -  Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug, na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ ("Službeni glasnik RS", broj 108116), poziva državljane bivših republika SFRJ, koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, kao i državljane Republike Srbije, koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ, da prijave svoja potraživanja.

Prijava potraživanja može se poslati putem pošte na adresu: Republika Srbija, Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug, Sremska 3-5, Poštanski pregradak: 570, 11000 Beograd 6, sa naznakom "Prijava potraživanja po osnovu devizne štednje", počev od dana objavljivanja ovog poziva.

Prijava potraživanja može se i neposredno predati od 6. marta 2017. godine na šalterima Ministarstva finansija - Uprave za javni dug (u daljem tekstu: Uprava), Sremska 3-5, Beograd, radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Prijem prijava potraživanja može se zakazati preko brojeva telefona:
+381 11 2021 300; +381 11 2021 301.

Prijava potraživanja ne može se podneti elektronskim putem.

Detaljnije informacije možete pogledati ovde
 INTERNACIONALNI DANI RAZGOVORA

10. februar  -  Obaveštavamo da će se održati Međunarodni savetodavni dani, uz učešće eksperata - savetodavaca iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i nosilaca penzijskog osiguranja Savezne Republike Nemačke. Tom prilikom, predstavnici obe strane će primati zainteresovana lica, koja su se prethodno prijavila, i davati im potrebna obaveštenja i savete u vezi sa njihovim pravima u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između SFR Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

Međunarodni savetodavni dani u Nemačkoj održaće se u Hamburgu, 22. i 23. marta 2017. godine, u prostorijama Nemačkog penzijskog osiguranja, Službe za informacije i savetovanje (Auskunfts-und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung, Millerntorplatz 1, 20359 Hamburg).

 15. januar - SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, koji je potpisan u Rigi, 5. novembra 2016. godine, stupa na snagu 15. januara 2017. godine.

Na osnovu ovog sporazuma, državljani Republike Srbije i državljani Narodne Republike Kine, nosioci običnih pasoša, mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji druge države bez vize do 30 (trideset) dana od datuma ulaska.Novi Sporazum MSP - MPNTR o organizovanju obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu

05. oktobar - Ministarstvo spoljnih poslova i Ministrarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije potpisali su novi Sporazum o organizovanju obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu. Sporazum možete preuzeti ovde.DUGA NOĆ KONZULATA

  

  

 

 

 

 

 

30. maj 2016. Generalni konzulat Republike Srbije u Hamburgu 26. maja 2016.godine po četvrti  put je uzeo učešće u manifestaciji pod nazivom Duga noć konzulata,  koju organizuje Senat Slobodnog i Hanzeatskog Grada Hamburga. Ova manifestacija održava se već peti put za redom, a vezana je za obeležavanje Dana Evrope u Hamburgu. Pored Generalnog konzulata Republike Srbije u Dugoj noći konzulata  od  18,00 do 22,00 časa za posetioce su simbolično "otvorili svoja vrata" generalni konzulati  i konzulati sledećih država: Belorusije, Bugarske, Čilea, Grčke, Indonezije, Irana, Islanda, Italije, Kine, Letonije, Meksika, Mongolije, Novog Zelanda,  Poljske, Portugala, Ruske Federacije, Španije, Tadžikistana, Turske, Ukrajine, Urugvaja, kao i Evropsko-mediteransko-arapsko udruženje, Fondacija EU-Latinska Amarika i Karibi, Španski kulturni institut Servantes, Italijanski kulturni institut i Konfučijev institut na Univerzitetu u Hamburgu.


Opširnije...
Zašto je Kosovo nepodobno za članstvo u UNESCO?


Opširnije...
DANI SRPSKE LITERATURE - HAMBURG 2015Odluka o ulasku bez viza nosioca stranih putnih isprava

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. oktobra 2014. godine usvojila Odluku o ulasku bez viza nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Belitanije i ostalih država članica Evropske unije, ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koje imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovom odlukom, koja je stupila na snagu 08. novembra 2014. godine, pomenute kategorije stranih državljana mogu bez viza ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka mora biti usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Nosioci putnih dokumenata izdatih u skladu sa medjunarodnim konvencijama (Travel Document, Fremden Pass) moraju posedovati vizu za ulazak u Republiku Srbiju.

 Slanje/prijem novca preko Pošta Srbije

Slanje / prijem novca preko JP Pošta Srbije za Francusku, Rusiju, Ukrajinu, Belorusiju i Crnu Goru.

 

 


Opširnije...
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, koji je sačinjen u Bukureštu 23. decembra 2014. godine, stupa na snagu 6. avgusta 2015. godine.

Na osnovu ovog sporazuma, državljani dveju zemalja, nosioci važećih biometrijskih pasoša, nemaju obavezu pribavljanja vize za ulazak, izlazak i prelaz preko teritorije, kao i za boravak na teritoriji države druge strane, u periodu do 90 dana, u okviru perioda od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska.Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Katara, Kuvajta, Omana i Bahreina

Državljani pomenutih zemalja, nosioci svih vrsta putnih isprava, osim putnih listova i putnih isprava koje se izdaju u skladu sa medjunarodnim konvencijama, mogu, bez viza, ulaziti u Republiku Srbiju, ukoliko ne postoje ostale smetnje iz člana 11. Zakona o strancima i boraviti najduže 90 dana u periodu od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska.

Odluka stupa na snagu 30. juna 2015.godine.


Opširnije...
OGLAS ZA PRUŽANJE USLUGA U CILJU OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI – OTUĐENJA DIPLOMATSKE NEPOKRETNE IMOVINE U NJUJORKU (SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE), TOKIJU (JAPAN), BONU (NEMAČKA) I BERNU (ŠVAJCARSKA)

04. novembar - Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Slovenija i Republika Srbija – kao jedine države sukcesori bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: „SFRJ“) – i kao suvlasnici diplomatsko-konzularne imovine SFRJ, kao prethodnog titulara, ovim objavljuju poziv za učešće na konkursu za pružanje posredničkih usluga u  cilju otuđivanja sledećih nepokretnosti(1):

a) Stalna misija SFRJ pri OUN u Njujorku, SAD (Peta avenija 854, Njujork 10065): okvirne dodatne informacije: blok 1391, parcela 6, površina 3.600 kvadratnih stopa/30 h 120, bruto stambena površina 16.125 kvadratnih stopa, godina izgradnje oko 1910;

b) Rezidencija stalnog predstavnika SFRJ pri OUN u Njujorku, SAD (Park avenija 730, Njujork 10021); okvirne dodatne informacije: Stan 16/17B, u koop vlasništvu, 718/30,000 deonica, blok 1385, parcela 37, naziv projekta: Park 71st St. Corp, bruto stambena površina ne računajući podrum 4,294 kvadratne stope, godina izgradnje: 1929;

v) Ambasada i rezidencija SFRJ u Tokiju, Japan (7-24, 4-chome, Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo): okvirne dodatne informacije: parcela 316-37 Kita Shinagawa 4-Chome, Shinagawa Ward, Tokio, registrovana ukupna površina 995,27 m² (približno 28 m h 30 m), zgrada 316-37 Kita Shinagawa 4-Chome, Shinagawa Ward, Tokyo, ukupna površina 1.725,70 m² (vrednost navedena u dokumentu projektnog plana zgrade), godina izgradnje 1965;

g) Ambasada SFRJ u Bonu, Nemačka (Schlossallee 5, 5300 Bonn 2), okvirne dodatne informacije: zemljišna knjiga Mehlem, zemljišnoknjižni uložak br. 2865, površina zgrade i bašte/dvorišta 5.441 m², Schlossallee 1 i 5, površina spratova 1.565 m² (prizemlje, podrum, potkrovlje, podzemna garaža sa 14 parking mesta);

d) Ambasada i rezidencija SFRJ u Bernu, Švajcarska (Seminarstrasse 5, 3006 Bern), okvirne dodatne informacije: naselje: br. 199 Bern 4, površina zemljišta: ukupno 1,760 m², bruto površina zgrade 540 m², površina bašte/dvorišta 1,220 m², godina izgradnje: 1978.

TENDERER INFORMATION SHEET

TENDER BOND (GUARANTEE)

PERFORMANCE BOND (GUARANTEE)


Opširnije...
Servis za brze odgovore

Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu je osnovala Servis za brze odgovore sa namerom da pruži pomoć u procesu dobijanja odgovora na pitanja dijaspore i Srba u regionu koja su u nadležnosti državnih organa (lična dokumenta, državljanstvo, statusna pitanja, pitanja svojine, dopunske škole  i druga prosvetna pitanja).

Pitanja se mogu postaviti:

  • elektronskim putem (sajt Kancelarije: www.dijaspora.gov.rs)
  • putem telefona (broj 00381 11 3202 937)
  • i ličnim dostavljanjem u prijemno odeljenje brzih odgovora: Beograd, Vasina 20, radnim danom od 09,00 do 16,00 časova


Program učenja srpskog jezika na daljinu

Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Centra za srpski  kao strani jezik, pokrenut je program učenja srpskog jezika na daljinu. Centar za srpski kao strani jezik ima dugu tradiciju u podučavanju stranih studenata, a diplome koje polaznici dobijaju po završetku kursa međunarodno su priznate. Pored nastave jezika, polaznici se upoznaju i sa osnovama srpske kulture i istorije. Ovaj kurs do sada je bio namenjen prevashodno stranim studentima i stranim državljanima koji nastavu pohađaju u samom centru. Uvođenjem programa za učenje na daljinu, ovaj kvalitetno osmišljeni kurs postao je dostupan i srpskoj dijaspori, studentima slavistike u inostranstvu, kao i svima koji su zainteresovani za učenje srpskog jezika.

Detaljnije informacije o programu dostupne su na sajtu www.learnserbian.fil.bg.ac.rsObavljanje stručne prakse u Diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu

Na osnovu Pravilnika o obavljanju stručne prakse u Ministarstvu spoljnih poslova, koji je stupio na snagu 06. decembra 2013. godine stručnu praksu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima  Republike Srbije mogu obavljati punoletni, poslovno sposobni, državljani Republike Srbije i to studenti osnovnih studija, diplomci i studenti poslediplomskih studija koji nisu u stalnom radnom odnosu. Stručnu praksu ne može obavljati lice koje ima bezbednosne smetnje, pravosnažno osuđeno lice, kao ni lice protiv koga se vodi krivični postupak.

Lice koja obavlja stručnu praksu, po pravilu, nema pravo na novčanu naknadu ili drugu imovinsku korist. Diplomatsko-konzularno predsdtavništvo ne snosi putne troškove, troškove osguranja, zdravstvene zaštite, smeštaja i ishrane, kao ni druge troškove u vezi sa obavljanjem stručne prakse. Stručna praksa traje najmanje dve nedelje a najduže šest meseci.

Sva pitanja koja se tiču obavljanja stručne prakse predmet su posebnog ugovora.

Ukoliko lice želi obavljanje stručne prakse u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije molbu podnosi željenom predstavništvu najmanje dva meseca pre planiranog početka prakse. Molba mora da sadrži prijavu na posebnom obrascu, fotokopiju pasoša Republike Srbije, biografiju  i saglasnost za bezbednosnu proveru. Zainteresovanima za obavljanje prakse Generalni konzulat u Hamburgu dostaviće obrazac prijave i saglasnosti za bezbednosnu proveru. Generalni konzul obavlja razgovor sa kandidatom, pre nego što se njegova molba i ostala dokumentacija dostave Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova radi sprovođenja dalje procedure.

Odluku o tome da li je molba kandidata za obavljanje stručne prakse u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije usvojena ili ne, donosi ministar spoljnih poslova ili lice koje on ovlasti. Kandidat za obavljanje stručne prakse obaveštava se u pisanoj formi o odluci po njegovoj molbi. Ukoliko je kandidat odbijen iz bezbednosnih razloga, može u roku od šest meseci od prijema obaveštenja ponovo podneti zahtev za obavljanje stručne prakse. Na kraju obavljene prakse Ministarstvo spoljnih poslova izdaje odgovarajuću potvrdu.  Vesti
VAŽNO OBAVEŠTENJE!
PARLAMENTARNI IZBORI 26.04.2020.
Obaveštenje za birače sa boravištem u inostranstvu o ostvarivanju biračkog prava na izborima za narodne poslnike Narodne skupštine
PROSLAVA SVETOG SAVE – BREMEN
PROSLAVA SVETOG SAVE – HAMBURG
Novogodišnji prijem za konzularni kor u Hamburgu
Novogodišnji prijem u Bremenu
Konkursi za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu
Finansijski vodič za povratnike
Koncert SKUD „MLADOST“
Godišnja skupština Hamburškog ženskog konzularnog kluba
Književno veče na Univerzitetu u Hamburgu
HAMBURG - GLOBAL CLINICAL CARE COORDINATION FORUM
Obeležavanje dana primirja u Prvom svetskom ratu
Monodrama “Milunka Savić”
Koncert Lene Kovačević i gudačkog orkestra Josef & Friends u Braunšvajgu
Bucerius Law School
REPUBLIKA SRBIJA - KANDIDAT ZA IZVRŠNI ODBOR UNESKA 2019-2023
Dodela diploma na Generalštabnoj vojnoj akademiji u Hamburgu
Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata za jačanje veza matične države i dijaspore
Prijavljivanje za dopunsku nastavu na srpskom jeziku
Srbija u Dugoj noći konzulata
DUGA NOĆ KONZULATA
Dečije pozorište - 2019
Obeležavanje 74. godišnjice od osloođenja logora ratnih zarobljenika Sandbostel
Konkurs za izbor nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE GRUZIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
Ministar zdravlja R. Srbije u poseti Univerzitetskoj klinici Šlezvig Holštajn u Libeku
Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu
Izložba Etnografskog muzeja iz Beograda
PROSLAVA SVETOG SAVE – BREMEN
PROSLAVA SVETOG SAVE – HAMBURG
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE SV. KITS I NEVIS I REPUBLIKE PALAU
Novogodišnji prijem u Hamburgu
Novogodišnji prijem u Bremenu
Konkurs Ministarstva kulture i informisanja
Novogodišnji bazar u organizaciji srpske dopunske škole “Jovan Jovanović Zmaj”
Vojna oficirska akademija u Hamburgu – informacioni dan o Srbiji
Upis u matične knjige u R. Srbiji lica kojima su izvodi iz MKR izdati od strane bivših republika SFRJ
U Hamburgu održana medjunarodna konferencija “Inovirati, uskladiti i unaprediti” u organizaciji GCCCF
Crkvena opština Hamburg proslavila Sabor svetog Arhangela Mihaila
Pozorišna predstava „Noć bogova“
Parohija i Crkvena opština u Bremenu proslavila Đurđic
Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu
SKUD "MLADOST" OBELEŽILO 45. GODINA POSTOJANJA
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE ANTIGVA I BARBUDA, GRENADA, KOMONVELT DOMINIKA I TRINIDAD I TOBAGO
Uvođenje viza za ulazak građana Srbije na teritoriju Irana
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša
Inicijativa "Studiraj u Srbiji"
GOSTOVANJE POZORIŠTA “LEKTIRA” IZ BEOGRADA
SRPSKA DOPUNSKA ŠKOLA U HAMBURGU ORGANIZOVALA KROS RTS
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE AZERBEJDžAN, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE BURUNDI
DUGA NOĆ KONZULATA
DUGA NOĆ KONZULATA
Program „Migracije za razvoj“
Obeležavanje 73. godišnjice od oslobođenja logora ratnih zarobljenika Sandbostel
Vojno oficirska akademija u Hamburgu
KONKURS za izbor nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu i Konkurs za izbor koordinatora obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu
VLADA SENT VINSENTA I GRENADINA UKINULA VIZE ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE
VLADA REPUBLIKE KOLUMBIJE UKINULA VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE GRUZIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLjANE ČETIRI (4) DRŽAVE REGIONA KARIBA I DVE (2) DRŽAVE REGIONA LATINSKE AMERIKE
Obeležavanja Svetog Save
Stupio je na snagu sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.
Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za državljane Republike Surinam, nosioce svih pasoša
Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za državljane Republike Gvineje Bisao, nosioce svih pasoša
Zvanična poseta Državnoj kancelariji Šlezvig Holštajn
ODLUKA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN O UKIDANjU VIZA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
Književno veče sa Draganom Velikićem u Hamburgu
Izložba Muzeja Vuka i Dositeja u Hamburgu od 10. do 12. novembra 2017.
Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu – 11. novembar 2017.
Odluka o ukidanju viza za državljane R. Indonezije, nosioce običnih pasoša
Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane R. Indije i IR Iran, nosioce običnih pasoša
Bucerius Law School
Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila Superkup u Hamburgu
Prezentacija Republike Srbije u Trgovinskoj komori Hamburga
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša-stupanje na snagu
DUGA NOĆ KONZULATA
Odluka o ukidanju viza za državljane R. Peru, nosioce običnih pasoša
72-godišnjica oslobađanja ratnih zarobljenika iz vojnog logora Zandbostel
Obeležavanje 72. godišnjice oslobođenja koncentracionog logora u Bergen – Belzenu
Međunarodni javni konkurs za izradu idejnog rešenja za spomen - obeležje Z. Đinđiću na Studentskom trgu u Beogradu
IZBORI 2017
POZIV ZA PRIJAVU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE
INTERNACIONALNI DANI RAZGOVORA
15. januar - SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
Novi Sporazum MSP - MPNTR o organizovanju obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu
DUGA NOĆ KONZULATA
Zašto je Kosovo nepodobno za članstvo u UNESCO?
DANI SRPSKE LITERATURE - HAMBURG 2015
Odluka o ulasku bez viza nosioca stranih putnih isprava
Slanje/prijem novca preko Pošta Srbije
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Katara, Kuvajta, Omana i Bahreina
OGLAS ZA PRUŽANJE USLUGA U CILJU OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI – OTUĐENJA DIPLOMATSKE NEPOKRETNE IMOVINE U NJUJORKU (SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE), TOKIJU (JAPAN), BONU (NEMAČKA) I BERNU (ŠVAJCARSKA)
Servis za brze odgovore
Program učenja srpskog jezika na daljinu
Obavljanje stručne prakse u Diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu
Arhiva vesti