| |     Deutch | English  
Naslovna
Odgovori na najčešća pitanja

Navedene konzularne radnje se mogu obaviti u Ambasadi R. Srbije u Berlinu, i u generalnim konzulatima R. Srbije u Frankfurtu, Diseldorfu, Minhenu, Hamburgu i Štutgartu, prema mestu Vaseg boravka u SR Nemačkoj.

Obaveštavamo građane da se od 01. februara 2021. godine plaćanje svih konzularnih usluga obavlja isklјučivo EC - karticama (plaćanje kreditnom karticom nije moguće).

Zakazivanje termina je obavezno i vrši se online na sajtu konzulata.

• Podnošenje zahteva za pasoš R. Srbije
Prilikom podnošenja zahteva za zamenu biometrijskog pasoša, potrebno je priložiti:
- postojeću putnu ispravu R. Srbije i
- dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj.
Taksa za novi pasoš iznosi 67,00 EUR.
Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je 60 dana.
Ukoliko prvi put podnosite zahtev za biometrijski pasoš Republike Srbije, potrebno je da priložite Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu Republike Srbije.
Zahtev za novi pasoš se može podneti najranije sedam meseci pre isteka aktuelnog pasoša. Ukoliko vam je iz opravdanih razloga novi pasoš potreban i pre ovog roka neophodno je priložiti pismeni dokaz. U slučaju hitnosti, podnosite odgovarajuću potvrdu ili dajete izjavu o razlozima za prevremeno podnošenje zahteva.
Pri uručenju novog pasoša, stari pasoš se poništava i vraća stranki.
Pasoš može biti uručen i licu koje podnosilac zahteva ovlasti. U tom slučaju podnosilac zahteva treba da prilikom podnošenja zahteva za pasoš u Generalnom konzulatu ovlasti drugo lice za preuzimanje pasoša. U slučaju da se potreba za uručenjem pasoša preko punomoćnika pojavi kasnije, potrebno je da vlasnik pasoša overi ovlašćenje kod nemačkog notara, nadoveri pečatom Apostille i prevede na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

• Podnošenja zahteva za pasoš R. Srbije za maloletno dete
Potrebna su sledeća dokumenta:
- putne isprave R. Srbije za dete i oba roditelja
- dokaz o regulisanom boravku roditelja (i deteta) u SR Nemačkoj.
Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš maloletnom detetu, potrebno je priložiti:
-Izvod iz matične knjige rođenih za dete (izvod na domaćem obrascu R. Srbije) i
- Uverenje o državljanstvu R. Srbije, odnosno potvrdu nadležne matične službe R. Srbije da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih i evidencije državljana R. Srbije.
Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz saglasnost drugog roditelja overene kod notara i prevedene na srpski jezik kod ovlašćenog tumača. Prisustvo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je nemački sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti overena pečatom Apostille i prevdena na srpski jezik kod sudskog tumača.
Pri uručenju novog pasoša, potrebno je doneti stari detetov pasoš koji se poništava i vraća. Putnu ispravu može podići i samo jedan roditelj.

•  Izgubljen ili ukraden pasoš R. Srbije
Državljanin Republike Srbije treba da gubitak ili krađu pasoša bez odlaganja prijavi nemačkoj policiji i da dobijenu potvrdu (Verlustanzeige) donese u Generalni konzulat, kako bi prijavili nestanak pasoša.
Zakon o putnim ispravama Republike Srbije propisuje da lice koje u inostranstvu izgubi putnu ispravu njen nestanak treba da prijavi najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, nakon čega će nadležni organ Republike Srbije putnu ispravu proglasiti nevažećom.
Nestali a neprijavljeni pasoši, kao i Vaši lični podaci u njima, mogu biti zloupotrebljeni ukoliko pasoš ne bude blagovremeno oglašen nevažećim.
Uz taksu za zahtev za novi pasoš koja iznosi 67 EUR i dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj, uplaćuje se i taksa za oglašavanje pasoša nevažećim u iznosu od 22 EUR.
Ukoliko je pasoš oštećen, ali se iz njega nesporno može uptvrditi Vaš identitet, potrebno je da donesete stari oštećen pasoš i podnesete zahtev za novi, uz dozvolu boravka i uplatu takse za novu putnu ispravu.

 • Izdavanje putnog lista
Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju, a pasoš Vam više ne važi ili je oštećen, Generalni konzulat Vam može izdati putni list kao vrstu putne isprave kratkog roka trajanja koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja ili putovanja u druge zemlje.
Potrebno je da priložite:
- dve slike 3,5 x 4,5,
- postojeći pasoš (ukoliko je istekao ili oštećen) ili
- potvrdu o gubitku/krađi pasoša (ukoliko je ukraden ili nestao),
- ličnu kartu R. Srbije, ukoliko je imate.
Taksa za zahtev iznosi 42 evra.
U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu Vašeg boravka u SR Nemačkoj, prijavite gubitak ili krađu putne isprave R. Srbije (Verlustanzeige) i uzmete potvrdu sa upisanom imenom i prezimenom, datumom i mestom rođenja, kao i napomenom da ste prijavili gubitak/krađu pasoša.
Potvrdu treba da sačuvate zbog izdavanja nove putne isprave u R. Srbiji. Putni list možete dobiti istoga dana ukoliko pored potvrde o gubitku, posedujete i važeću ličnu kartu R. Srbije.
Putni list možete dobiti istoga dana i ukoliko ste pasoš samo oštetili, ali je još uvek važeći i Vaš identitet se može nesporno utvrditi. Ukoliko se Vaš identitet i državljanstvo R. Srbije ne mogu odmah utvrditi, potrebno je izvršiti službene provere. U tom slučaju, na izdavanje PL se čeka dva do tri radna dana.
Zahtev za putni list za maloletno dete podnose oba roditelja. Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarsku overenu saglasnost drugog roditelja, prevedenu na srpski jezik kod ovlašćenog tumača.
Prisustvo samo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu originalnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je nemački sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti overena pečatom Apostille i prevdena na srpski jezik kod zakletog sudskog tumača. Putni list može podići i samo jedan roditelj.


• Pribava dokumenata iz Srbije
Posredstvom Generalnog konzulata možete pribaviti sledeća dokumenta:
izvode iz matične knjiga rođenih, venčanih i umrlih (na domaćem ili na internacionalnom obrascu) koje se vode kod matičnih službi u Republici Srbiji,
uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
uverenje o slobodnom bračnom stanju (bez Apostille),
 potvrdu o nekažnjavanju i dr.
Nadovera dokumenta izdatih od strane organa R. Srbije pečatom Apostille nije moguća preko Generalnog konzulata.
U Generalnom konzulatu možete podneti i zahtev za proveru Vašeg državljanskog statusa u R. Srbiji (Negativbescheinigung).
Takse za pribavu različitih dokumenata iznose od 32 do 42 evra.
Zahtevi se podnose lično, uz važeći pasoš ili ličnu kartu Republike Srbije.
Napomena: Uverenje o slobodnom bračnom stanju
Za upotrebu pred nemačkim organima, Uverenje o slobodnom bračnom stanju treba da bude overeno pečatom Apostille koji izdaju isključivo sudovi u Srbiji, tako da Generalni konzulat ne može izvršti overu niti pribaviti tako overen dokument iz Srbije. Za tu radnju, stranke mogu angažovati punomoćnika u Srbiji.


• Izdavanje izvoda iz Registra matičnih knjiga R. Srbije u konzulatu
Za srpske državljane, koji borave u inostranstvu, Generalni konzulat može da izdaje izvode iz matičnih knjiga za bilo koje matično područje opštine u Republici Srbiji, a na osnovu podataka sadržanih u Registru matičnih knjiga. Na taj način se u Generalnom konzulatu mogu izdavati izvodi iz matične knjige rođenih, matične knjige venčanih, matične knjige umrlih, kao i uverenja o državljanstvu.
Za podnošenje zahteva je potrebno priložiti pasoš ili ličnu kartu R. Srbije i, ukoliko se poseduje, kopija starog izvoda iz matične knjige čija je pribava potrebna.
Taksa za izdavanje izvoda iz matične knjige iznosi 41 evro.


• Prijava novorođenog deteta
Preko ovog Generalnog konzulata mogu se prijaviti deca rodjena na teritoriji SR Nemačke. Za prijave rodjenja dece u drugim državama potrebno je obratiti se predstavništvima RS u tim državama ili direktno nadležnoj matičnoj službi u R. Srbiji.
Prijavu rođenja deteta u inostranstvu i zahtev za upis u knjige državljana R. Srbije podnose oba roditelja uz sledeću dokumentaciju:
- važeći pasoši oba roditelja (prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarski  overenu i prevedenu na srpski jezik saglasnost drugog roditelja),
- izvod iz matične knjige rođenih za dete, na internacionalnom obrascu ne starije od 6 meseci,
- izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, odnosno Zapisnik o priznavanju očinstva dat pred inostranim organom, overen pečatom APOSTILLE i preveden na srpski jezik, ako roditelji nisu u braku.
Taksa za prijavu rođenja iznosi 10 evra.
Po upisu deteta u nadležnu matičnu knjigu rođenih u R. Srbiji i pribavljanju srpskog izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, roditelji mogu podneti zahtev za izdavanje pasoša za dete, ukoliko porodica ima regulisan boravak u SR Nemačkoj.


• Prijava braka sklopljenog u SR Nemačkoj
Preko ovog Generalnog konzulata mogu se prijavit samo brakovi sklopljeni u SRN. Za prijavu brakova sklopljenih u drugim državama potrebno je obratiti se predstavniütvima RS u tim zemljama ili direktno nadležnoj matičnoj službi u RS.
Za prijavu upisa braka sklopljenog u SRN u matične knjige R. Srbije potrebna je sledeća dokumentacija:
- važeći pasoš R. Srbije i
- izvod iz matične knjige venčanih na internacionalnom obrascu ne stariji od 6 meseci
Taksa za prijavu braka iznosi 15 evra.
Po upisu činjenice o braku sklopljenom u inostranstvu u matičnu knjigu rođenih i venčanih u R. Srbiji i pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša.
Brak je potrebno prijaviti i ako nije došlo do došlo do promene prezimena.
Brak sklopljen u inostranstvu treba da prijave oba supružnika državljanina R. Srbije. Ukoliko je jedan supružnik stranac, brak prijavljuje samo državljnin R. Srbije uz prilaganje kopije izvoda iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu i pasoša drugog supružnika.

• Venčanje u Generalnom konzulatu
U Generalnom konzulatu brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije, koji pored državljanstva RS nemaju i državljanstvo neke druge druže. Potrebno je da budući bračni drugovi dođu lično radi zakazivanja termina za venčanje.
Za sklapanje braka je za oba supružnika potrebna sledeća dokumentacija:
- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije, na domaćem obrascu ne stariji od 6 meseci
- uverenje o državljanstvu R. Srbije ne starije od 6 meseci
- uverenje o slobodnom bračnom stanju ne starije od 6 meseci
- važeći pasoši R. Srbije i
- kopije pasoša dva svedoka (pasoši R. Srbije)
Taksa za sklapanje braka iznosi 143 EUR.

• Naknadni upis u evidencije državljana R. Srbije
Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je strani državljanin, ako ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije prijavi do navršene 18. godine života kod nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije kao državljanina Republike Srbije i ako podnese zahtev za upis deteta u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije. Ako je dete pod starateljstvom, prijavu i zahtev podnosi staralac. Ako je dete starije od 14 godina, potrebna je i njegova saglasnost.
Ako ste stariji od 18 godina i rođeni ste u inostranstvu, a jedan od roditelja je u trenutku Vašeg rođenja bio državljanin Republike Srbije a drugi strani državljanin, državljanstvo Republike Srbije stičete poreklom ako do navršene 23. godine života podnesete zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije.
Ako ste stariji od 23 godine, obratite se Generalnom konzulatu kako bi se utvrdilo da li postoji osnov za utvrđivanje ili prijem u državljanstvo R. Srbije.

• Otpust iz državljanstva Republike Srbije
Preko Generalnog konzulata možete podneti zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije, a uz zahtev je potrebno priložiti sledeća dokumenta:
- važeći pasoš Republike Srbije na uvid
- izvod iz matične knjige rođenih na domaćem obrascu i
uverenje o državljanstvu R. Srbije (u slučaju da ne posedujete ova dokumenta, potpisujete izjavu u Generalnom konzulatu da organ koji će sprovoditi postupak može po službenoj dužnosti pribaviti potrebna dokumenta)
- garancija o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungszusicherung) u originalu overena pečatom APOSTILLE i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog tumača ili rešenje o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungsurkunde) u obliku overene kopije nadoverene pečatom APOSTILLE i sa prevodom na srpski jezik.
Taksa za otpust iz državljanstva Republike Srbije iznosi 504 evra, sa potvrdom o podnetom zahtevu.
Punoletni državljani R. Srbije muškog pola, treba da pre podnošenja zahteva za otpust, regulišu vojnu obavezu, odnosno budu uvedeni u vojnu evidenciju kod nadležnog centra Ministarstva odbrane. Molbu za upis u vojnu evidenciju mogu podneti preko generalnog konzulata, a konzularna taksa za uvođenje u vojnu evidenciju iznosi 3 evra.

• Regulisanje vojne obaveze
Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice.
Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina.
Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu.
Zahtev se podnosi lično, a potrebno je priložiti pasoš ili ličnu kartu R. Srbije. Konzularna taksa iznosi 3 evra.

• Overa dokumenata
U Generalnom konzulatu se može izvršiti overa potpisa državljana R. Srbije na izjavama i punomoćjima. Overa potpisa na ugovorima se ne može izvršiti u Generalnom konzulatu.
Za svaku overu je potrebno prethodno zakazati termin. Potrebno je lično prisustvo osobe koja daje punomoćje, odštampano punomoćje i važeći pasoš ili lična karta Republike Srbije.
Taksa za overe iznosi 42 evra.
Napomena: U formi solemnizacije vrši se jedino overa potpisa na nasledničkoj izjavi kojom se lice odriče nasledstva ili ustupa svoj nasledni deo drugim naslednicima. Imajući u vidu da ova izjava mora da sadrži detaljne podatke, potrebno je da advokat ili notar koji će voditi postupak u RS sastavljenu nasledničku izjavu dostavi na mejl konzulata konzul@gkrshamburg.de.

• Overa saglasnosti da maloletno dete može putovati u inostranstvo sa ocem/majkom/trećim licem
U Generalnom konzulatu se može overiti potpis na Vašoj izjavi kojom dajete saglasnost da Vaše maloletno dete može putovati sa drugim roditeljem ili trećim licem. Sa sobom j e potrebno poneti važeći pasoš/ličnu kartu Republike Srbije, a taksa za overu saglasnosti iznosi 42 evra.


KONZULARNE RADNJE KOJE NE MOŽETE OBAVITI U GENERALNOM KONZULATU

• Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka u SR Nemačkoj
Zahtev za priznavanje inostrane sudske odluke o razvodu braka ne možete podneti preko Generalnog konzulata, već samo lično ili preko punomoćnika kod nadležnog suda u R. Srbiji, po mestu Vašeg prijavljenog prebivališta. Za navedeni zahtev neophodan vam je original presude overen pečatom APOSTILLE sa zvaničnim prevodom na srpski jezik, kao i izvod iz knjige venčanih na internacionalnom obrascu za brak koji je razveden.

• Pribava dokumenata overenih pečatom Apostille
U postupku pribavljanja dokumenata posredstvom Generalnog konzulata ne postoji mogućnost nadovere pečatom APOSTILLE, jer je takva vrsta overe u nadležnosti sudova R. Srbije.

• Izdavanje lične karte R. Srbije i vozačke dozvole R. Srbije
Zahtevi za izdavanje lične karte i vozačke dozvole ne mogu se predati u Generalnom konzulatu, već neposredno kod nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, prema mestu Vašeg prijavljenog prebivališta.

• Podnošenje zahteva za duži boravak ili rad u Nemačkoj
Zbog velikog interesovanja državljana R. Srbije, a i nemačkih poslodavaca koji se obraćaju Generalnom konzulatu, obaveštavamo da su za izdavanje vize za duži boravak u Nemačkoj po osnovu zaposlenja, spajanja porodice, školovanja i dr. nadležni isključivo organi Savezne Republike Nemačke. Državljani R. Srbije zahtev za vizu za duži boravak podnose pre dolaska na rad u Ambasadi Nemačke u Beogradu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Izbori 2023.
Informacije o pandemiji virusa COVID 19
Odgovori na najčešća pitanja
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja i matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Lista advokata koji govore srpski jezik